Podmienky používania Aplikácie mPOHODA

1Úvodné ustanovenia

1.1 Tieto Podmienky používania aplikácie mPOHODA (ďalej len „Aplikácie mPOHODA“) upravujú práva a povinnosti zmluvného vzťahu medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom Aplikácie mPOHODA (ďalej len „Podmienky“).

1.2 Aplikácia mPOHODA je nástroj pre jednoduché vystavovanie elektronických dokladov, ich tlač a odosielanie e-mailom či formou XML s možnosťou jednoduchej evidencie splatnosti dokladov. Aplikácia mPOHODA je sprístupnená Prevádzkovateľom Užívateľovi prostredníctvom webového rozhrania alebo Aplikácie pre smartphone s operačným systémom Android alebo iOS. Aplikácia mPOHODA je v zmysle Autorského zákona autorským dielom a výkon akýchkoľvek majetkových práv k aplikácii náleží Prevádzkovateľovi.

1.3 Prevádzkovateľom Aplikácie mPOHODA je spoločnosť STORMWARE s.r.o., Matúšova 48, 811 04 Bratislava, IČO: 36244791, DIČ: 2020186399 (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

1.4 Užívateľom Aplikácie mPOHODA je právnická alebo fyzická osoba podnikajúca podľa Živnostenského zákona, ktorá prejaví vôľu využívať, alebo už využíva Aplikáciu mPOHODA prostredníctvom svojho Užívateľského účtu (ďalej len „Užívateľ“).

1.5 Uživateľom aktuálnej licencie POHODA je Užívateľ, ktorý je vlastníkom licencie Ekonomického softwaru POHODA s predplatenou službou SERVIS pre daný rok (ďalej len „Užívateľ aktuálnej licencie POHODA“), ktorého je Prevádzkovateľ výrobcom alebo poskytovateľom.

1.6 Užívateľský účet vytvorí na základe registrácie Prevádzkovateľ každému Užívateľovi, ktorý akceptuje tieto Podmienky. Užívateľský účet jednoznačne definuje Užívateľa a obsahuje najmä položky: (i) užívateľské meno, (ii) heslo a (iii) doplňujúce užívateľské údaje (IČO, adresa). Prostredníctvom tohto užívateľského účtu môže Užívateľ využívať funkčnosť Aplikácie mPOHODA (ďalej len „Užívateľský účet“).

1.7 K akceptácii dochádza úspešnou registráciou Užívateľa prostredníctvom internetovej stránky https://app.mpohoda.sk/ucet/registrace a odoslaním prístupových údajov Užívateľovi na e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii a následnou aktiváciou Užívateľského účtu. Akceptáciou podmienok Prevádzkovateľ udeľuje Užívateľovi obmedzenú, neprenosnú a nevýhradnú licenciu k používaniu Aplikácie mPOHODA.

1.8 Účtovnou jednotkou sa rozumie: a) účtovná jednotka definovaná zákonom o účtovníctve a b) subjekt, ktorého cieľom je zistenie základu dane z príjmov ako rozdielu medzi daňovými príjmami a daňovými výdavkami, tak ako je definovaný zákonom o dani z príjmov. V prenesenom slova zmysle potom databázový súbor podnikateľa s unikátnym IČO, spracuvávaný v ekonomickom software POHODA alebo v aplikácii mPOHODA.

2 Práva a povinnosti Užívateľa

2.1 Užívateľ je oprávnený používať Aplikáciu mPOHODA iba v rozsahu, v akom to funkcie aplikácie umožňujú, teda najmä vystavovať, ukladať, evidovať elektronické doklady, tlačiť ich a odosielať e-mailom alebo vykonávať import a export týchto údajov do alebo z aplikácií tretích strán, ktoré to umožňujú.

2.1.1 v obmedzenom režime (mPOHODA Start), kedy Užívateľ môže v každej účtovnej jednotke vystaviť 100 záznamov v dokladových agendách, 100 záznamov v cenníku a 20 záznamov v adresári.

2.1.2 v neobmedzenom režime, kedy je iba Užívateľ aktuálnej licencie POHODA oprávnený využívať Aplikáciu mPOHODA bez limitov počtu vystavovaných dokladov a záznamov. Pre možnosť využívať Aplikáciu mPOHODA v neobmedzenom režime pre ďalšie IČO účtovnej jednotky Užívateľa aktuálnej licencie POHODA, je potrebné vlastniť licenciu Ekonomického software POHODA s predplatenou službou SERVIS pre daný rok a to pre každú účtovnú jednotku.

Aplikácia mPOHODA v neobmedzenom režime je dostupná pre Užívateľa aktuálnej licencie POHODA počas celej doby trvania predplatenej služby SERVIS k programu POHODA pre daný rok.

Užívateľ aktuálnej licencie POHODA prehlasuje, že si je vedomý skutočnosti, že Aplikácia mPOHODA v neobmedzenom režime, ako aj Aplikácia mPOHODA samotná, nie je súčasťou Ekonomického software POHODA, ani predplatenej služby SERVIS k programu POHODA a že sa na ňu nevzťahujú ustanovenia licenčnej zmluvy Ekonomického software POHODA.

2.2 Užívateľ sa zároveň zaväzuje nepoužívať Aplikáciu mPOHODA žiadnym iným spôsobom, ktorý by mohol narušiť práva Prevádzkovateľa, najmä akokoľvek meniť či dekompilovať aplikáciu, ani podnikať podobné kroky za účelom získania zdrojového kódu Aplikácie mPOHODA alebo z vygenerovaných dokladov odstraňovať či meniť ochranné známky či označenia Prevádzkovateľa.

2.3 Užívateľ môže mať pre jednu fyzickú alebo právnickú osobu viac ako jeden Užívateľský účet.

2.4 Užívateľ nie je oprávnený postúpiť či prenajať svoj Užívateľský účet a teda oprávnenie k používaniu Aplikácie mPOHODA bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prevádzkovateľa tretej osobe.

2.6 Po dobu existencie Užívateľského účtu je Užívateľovi umožnený export údajov prislúchajúcich k jeho Užívateľskému účtu, najmä k zadanej účtovnej jednotke, a to priamo z Aplikácie mPOHODA vo formáte XML. Prevádzkovateľ odporúča, najmä pre archívne účely podľa iných právnych predpisov, pred zrušením Užívateľského účtu, alebo zmazaním účtovnej jednotky, tieto údaje z Aplikácie mPOHODA vyexportovať.

2.8 Užívateľ berie na vedomie, že je zodpovedný za udržanie tajnosti svojho prístupového mena a hesla k Užívateľskému účtu Aplikácie mPOHODA.

2.9 Užívateľ berie na vedomie, že Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za súlad náležitostí vygenerovaných dokladov s platnou a účinnou legislatívou a je len na Užívateľovi, aby sa ubezpečil o ich úplnosti a bezchybnosti.

2.10 Užívateľ si je vedomí skutočnosti, že Prevádzkovateľ nezodpovedá za chyby Aplikácie mPOHODA, ani iné škody priamo či nepriamo spôsobené Aplikáciou mPOHODA. Užívateľ sa zároveň týmto vzdáva voči Prevádzkovateľovi náhrady škody, ktorá mu v budúcnosti môže vzniknúť v dôsledku porušenia povinností Prevádzkovateľa vyplývajúcich z akceptácie týchto Podmienok alebo iných právnych predpisov, s výnimkou nárokov na náhradu škody, ktoré sa podľa platných právnych predpisov nemožno platne vzdať.

2.11 Používanie Aplikácie mPOHODA môže Užívateľ kedykoľvek ukončiť a svoj Užívateľský účet kedykoľvek zrušiť, a to prostredníctvom žiadosti adresovanej na e-mail Prevádzkovateľa (mpohoda@stormware.sk). Prevádzkovateľ Užívateľský účet na základe tejto žiadosti po jej obdržaní do 10 dní zruší. Iné možnosti zrušenia zo strany Užívateľa nie sú možné. Užívateľ nemá nárok na akúkoľvek náhradu v súvislosti so zrušením Užívateľského účtu, s výnimkou exportu údajov podľa čl. 2.6 týchto Podmienok.

3 Práva a povinnosti Prevádzkovateľa

3.1 Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za ujmu vrátane škody, ktorá Užívateľovi vznikne nesprávnym vkladaním dát a údajov v súvislosti s užívaním Aplikácie mPOHODA.

3.2 Prevádzkovateľ negarantuje dostupnosť Aplikácie mPOHODA 24 hodín denne. Užívateľ berie na vedomie, že aplikácia mPOHODA je prevádzkovaná na serveroch tretej osoby a Prevádzkovateľ nemôže dostupnosť ovplyvniť. Podrobné informácie o umiestnení Aplikácie mPOHODA a využití ďalších sprostredkovateľov dát a osobných údajov sú uvedené v prílohe č. 1 týchto Podmienok.

3.3 Prevádzkovateľ nezodpovedá za to, že Aplikácia bude bez chýb spolupracovať s iným hardwarom alebo softwarom.

3.4 Prevádzkovateľ má právo zrušiť Užívateľský účet Užívateľovi a zamedziť mu tak používanie Aplikácie mPOHODA v prípade dôvodnej domnienky, že Užívateľ vedome porušuje tieto Podmienky.

3.5 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo monitorovať počet záznamov, s ktorými Užívateľ v Aplikácii mPOHODA pracuje. Prevádzkovateľ však zároveň prehlasuje, že nevykonáva systematické zhromažďovanie takýchto údajov, vrátane automatizovaného zberu dát a ich vyhodnocovania.

3.6 Prevádzkovateľ je oprávnený zrušiť ten Užívateľský účet, ku ktorému sa Užívateľ neprihlásil dlhšie ako 6 mesiacov. Pred zrušením Užívateľského účtu však zašle Prevádzkovateľ Užívateľovi aspoň jedno upozornenie, a to elektronicky na emailovú adresu, ktorú Užívateľ zadal pri registrácii Užívateľského účtu.

4 Odplata za používanie Aplikácie mPOHODA

4.1 Používanie Aplikácie mPOHODA v rozsahu jej funkcionality a podľa týchto Podmienok je pre Užívateľa zadarmo. Aplikácia mPOHODA v neobmedzenom režime je za podmienok čl. 2.1.2 týchto Podmienok, dostupná iba pre Užívateľov licencie POHODA.

4.2 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo v budúcnosti aplikáciu spoplatniť.

5 Zásady ochrany osobných údajov

5.1 Osobné údaje sú spracúvané v súlade so Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ďalej len „Nariadenie“).

5.2 Prevádzkovateľ aplikácie (STORMWARE) je prevádzkovateľom osobných údajov Užívateľa. Užívateľ má právo na informácie o tom, v akom rozsahu a na aký účel sú jeho osobné údaje spracúvané, kto a akým spôsobom bude osobné údaje sprostredkúvať a komu môžu byť osobné údaje sprístupnené. Užívateľ má ďalej právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich vymazanie alebo opravu, a ďalšie práva uvedené v Nariadení. Zoznam týchto práv Užívateľa a spôsob, akým si ich môže u Prevádzkovateľa uplatniť, sú uvedené v samostatnom dokumente „Prehlásenie o ochrane osobných údajov“.

5.3 Prevádzkovateľ aplikácie (STORMWARE) je tiež sprostredkovateľom osobných údajov vložených do aplikácie mPOHODA, pretože Aplikácia mPOHODA je umiestnená na serveroch Prevádzkovateľa, prípadne ním poverených tretích osôb (ďalších sprostredkovateľov). Z tohto dôvodu spolu Prevádzkovateľ a Užívateľ uzavreli zmluvu o sprostredkovaní osobných údajov, ktorá tvorí prílohu č. 1 týchto Podmienok. Zmluva o spracúvaní osobných údajov obsahuje náležitosti podľa čl. 28 ods. 3 Nariadenia, teda predmet a obdobie spracúvania, povahu a účel spracúvania, typ osobných údajov, povinnosti a práva Prevádzkovateľa a Užívateľa v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a technické a organizačné opatrenia Prevádzkovateľa na ochranu osobných údajov.

6 Záverečné ustanovenia

6.1 Akceptáciou týchto Podmienok v zmysle ust. 1.6 vzniká medzi Užívateľom a Prevádzkovateľom zmluvný vzťah uzatvorený na dobu neurčitú. Zmluvný vzťah podľa týchto Podmienok možno ukončiť: (i) zrušením Užívateľského účtu Užívateľom, (ii) zrušením Užívateľského účtu Prevádzkovateľom v súlade s týmito Podmienkami, (iii) v prípadoch a za podmienok stanovených zákonom.

6.2 Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek v primeranom rozsahu zmeniť alebo doplniť tieto Podmienky, a to najmä z dôvodu zmien právnych predpisov, technologických zmien ovplyvňujúcich funkcie Aplikácie mPOHODA alebo nakladanie s dátami alebo osobnými údajmi Užívateľa, ale tiež z dôvodu rozšírenia alebo zmien Aplikácie mPOHODA alebo zavedenia nových služieb zo strany Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ je ďalej oprávnený zmeniť Podmienky vtedy, keď sa zmenia podmienky na trhu alebo obchodné alebo licenčné podmienky tretích osôb, ktorých systémový alebo aplikačný softvér alebo služby využíva Prevádzkovateľ na prevádzku Aplikácie mPOHODA. Prevádzkovateľ je ďalej oprávnený zmeniť Podmienky v prípadoch zmien v hospodárskej alebo finančnej situácii, zmene meny, inflácii a takých zmien okolností, ktoré by spôsobili hrubý nepomer v právach a povinnostiach v neprospech Prevádzkovateľa.

Zmeny Podmienok budú zo strany Prevádzkovateľa zaslané na emailové adresu Užívateľa zadanú pri registrácii a tiež budú sprístupnené na internetových stránkach Prevádzkovateľa.

Zmenené Podmienky nadobudnú účinnosť začínajúc dátumom uvedeným v takto zmenených Podmienkach, najskôr však od oznámenia o ich zmene Užívateľovi. Prevádzkovateľ sa zaväzuje doručiť Užívateľovi informáciu o zmene Podmienok najneskôr 20 dní pred dátumom ich účinnosti.

Ak Užívateľ nesúhlasí so zmenou Podmienok, má právo ich odmietnuť a vzťah, ktorý vznikol licenčnou zmluvou, ukončiť výpoveďou zaslanou v lehote pätnásť (15) dní, začínajúc dňom, kedy bol Užívateľ o zverejnení zmenených Podmienok informovaný. Výpoveď podľa tohto odseku Užívateľ zašle prostredníctvom emailu alebo v písomnej forme na emailovú adresu info@stormware.sk alebo na adresu sídla Prevádzkovateľa. Výpoveď začína plynúť prvým dňom po jej doručení a výpovedná lehota je 2 mesiace.

Ak neukončí Užívateľ zmluvný vzťah spôsobom a v lehotách uvedených v predchádzajúcom odseku, platí, že zmeny Podmienok akceptoval.

6.3 Zmluvný vzťah podľa týchto Podmienok, ako i nároky z neho vyplývajúce, sa riadia slovenským právnym poriadkom, najmä Občianskym zákonníkom a Autorským zákonom. Všetky spory týkajúce sa nárokov vzniknutých na základe týchto Podmienok sú v kompetencii súdov Slovenskej republiky a budú nimi prejednávané.

6.4 Tieto Podmienky sú platné a účinné od 01. 09. 2019, verzia dokumentu: 1.3.

Príloha č. 1
Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou STORMWARE s.r.o.

1 Úvodné ustanovenia

1.1 Užívateľ je oprávnený používať Aplikáciu mPOHODA, a to na základe zmluvného vzťahu, ktorý uzavrel so spoločnosťou STORMWARE s.r.o. (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Zmluvný vzťah vznikol na základe registrácie Užívateľa, ktorý registráciou akceptoval Podmienky používania Aplikácie mPOHODA (ďalej len „Podmienky mPOHODA“). Definícia jednotlivých pojmov uvedených v Podmienkach mPOHODA (napr. pojmy „Užívateľ“, „Aplikácia mPOHODA“) sa vzťahujú aj na túto Prílohu.

1.2 Prevádzkovateľ sprístupňuje Užívateľovi na základe zmluvného vzťahu podľa čl. 1.1 Aplikáciu mPOHODA, ktorá je umiestnená na serveroch Prevádzkovateľa. Na servery Prevádzkovateľa sú ukladané tiež osobné údaje dotknutých osôb, najmä zamestnancov Užívateľa, osobné údaje tretích osôb uvedených na elektronických dokladoch vystavených prostredníctvom Aplikácie mPOHODA, prípadne ďalšie osobné údaje. Z tohto dôvodu má Prevádzkovateľ postavenie sprostredkovateľa v zmysle čl. 4 ods. 8 Všeobecného nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane osobných údajov (ďalej len „Nariadenie“). Užívateľ je prevádzkovateľom osobných údajov vkladaných do Aplikácie mPOHODA.

1.3 Tato Príloha č. 1 Podmienok mPOHODA obsahuje náležitosti zmluvy o spracúvaní osobných údajov medzi Užívateľom (prevádzkovateľom osobných údajov) a Prevádzkovateľom (sprostredkovateľom osobných údajov) v zmysle čl. 28 ods. 3 Nariadenia a ďalej bude označovaná pojmom „ Príloha“.

2 Predmet spracúvania

2.1 Predmet a spôsob spracúvania osobných údajov

2.1.1 Predmetom spracúvania sú osobné údaje Užívateľa alebo tretích osôb, ktoré spravidla sám Užívateľ alebo ním poverení koncoví užívatelia vkladajú do Aplikácie mPOHODA prostredníctvom webového rozhrania alebo mobilnej aplikácie nainštalovanej na smartphone alebo inom prístroji Užívateľa.

2.1.2 Užívateľ ako prevádzkovateľ osobných údajov sám rozhoduje o rozsahu a kategórii osobných údajov, ktoré sú do Aplikácie mPOHODA vkladané. Vzhľadom na účel Aplikácie mPOHODA Prevádzkovateľ spracúva spôsobom uvedeným ďalej v tejto Prílohe nasledujúce kategórie osobných údajov:
a) osobné údaje identifikačné (meno, priezvisko),
b) adresné (vrátane emailovej adresy a tel. alebo mobilného čísla),
c) popisné (napr. odborné znalosti, vzdelanie, rodinný stav).

2.1.3 Nie je možné vylúčiť, že prostredníctvom formulárov budú koncoví užívatelia vkladať iné ako vyššie uvedené kategórie osobných údajov, prípadne také vybrané citlivé osobné údaje, naplňujúce znaky tzv. zvláštnej kategórie osobných údajov v zmysle čl. 9 Nariadenia (napr. údaje o členstve v odboroch, sexuálnej orientácii, zdravotnom stave), a dôjde tak aj k spracúvaniu týchto osobných údajov.

2.1.4 Prevádzkovateľ vykonáva nasledujúce operácie spracúvania osobných údajov Užívateľa: ukladanie osobných údajov na serveri Prevádzkovateľa, ku ktorému dochádza automatizovane, ďalej usporadúvanie, štruktúrovanie, vyhľadávanie, zoraďovanie či kombinovanie a sprístupnenie prenosom. Za podmienok uvedených v čl. 5.2 vykonáva Prevádzkovateľ výmaz osobných údajov. Účelom spracúvania osobných údajov je zabezpečenie funkcií Aplikácie mPOHODA.

2.2 Ďalší sprostredkovatelia

2.2.1 Užívateľ berie na vedomie, že Aplikácia mPOHODA je prevádzkovaná na serveroch umiestnených v hostingovom centre a do spracúvania osobných údajov je zapojený poskytovateľ hostingových služieb, ktorým je spoločnosť ZONER software, a.s., IČO: 494 37 381, so sídlom Brno, Nové sady 583/18, PSČ 602 00, zapísaná v obchodnom registri Krajského súdu v Brne, sp. zn. B 5824.

2.2.2 Prevádzkovateľ je oprávnený aj bez predchádzajúceho súhlasu Užívateľa zapojiť do spracúvania osobných údajov ďalšieho dodávateľa hostingových, cloudových alebo iných služieb ako tzv. ďalšieho sprostredkovateľa, popr. nahradiť spoločnosť ZONER software, a.s. iným dodávateľom. Prevádzkovateľ je povinný zaistiť, aby akýkoľvek ďalší sprostredkovateľ, zapojený do spracúvania osobných údajov, dodržiaval podmienky spracúvania aspoň v rovnakom rozsahu, aký je stanovený touto Prílohou, najmä čo sa týka zavedenia technických a organizačných opatrení v zmysle čl. 3 tejto Prílohy. O zapojení prípadného ďalšieho sprostredkovateľa je Prevádzkovateľ povinný informovať Užívateľa prostredníctvom emailu zaslaného na emailovú adresu, ktorú Užívateľ uviedol pri registrácii, a to s predstihom tak, aby mohol Užívateľ vysloviť voči týmto zmenám námietky.

2.3 Spracúvanie na pokyn Užívateľa

2.3.1 V zmysle čl. 28 ods. 3 písm. a) Nariadenia je Prevádzkovateľ ako sprostredkovateľ povinný spracúvať osobné údaje len na základe doložených pokynov Užívateľa, ktorý je v postavení prevádzkovateľa.

2.3.2 Tato Príloha je pokynom Užívateľa na spracúvanie osobných údajov, a to v rozsahu, aký vyplýva z popisu plnenia Prevádzkovateľa uvedeného v Podmienkach mPOHODA. K spracúvaniu osobných údajov vložených Užívateľom do Aplikácie mPOHODA preto nie sú potrebné žiadne ďalšie pokyny Užívateľa.

2.3.3 Popri spracúvaní v rozsahu podľa čl. 2.3.2 tejto Prílohy môže prevádzkovateľ spracúvať osobné údaje na základe samostatného pokynu (žiadosti) Užívateľa v písomnej forme, tiež elektronicky prostredníctvom emailu zaslaného na adresu hotline@stormware.sk alebo servis@stormware.sk, pričom Objednávateľ je povinný odoslať emailovú objednávku z emailovej adresy evidovanej spoločnosťou STORMWARE (napr. zadanej pri registrácii aplikácie mPOHODA). Na základe takéhoto ad hoc pokynu (žiadosti) môže Užívateľ požiadať najmä vykonanie bezpečného výmazu osobných údajov, export alebo stiahnutie dát alebo osobných údajov. Prevádzkovateľ nie je oprávnený vykonávať spracúvanie na základe pokynov udelených mu inou formou, než ako je dohodnutá v tomto článku Prílohy. Prevádzkovateľ všetky pokyny podľa tohto článku Prílohy archivuje.

2.4 Miesto spracúvania

2.4.1 Miestom spracúvania osobných údajov sú primárne členské štáty Európskej únie.

2.4.2 Prípadné spracúvanie osobných údajov v tretej krajine mimo EÚ je možné len s predchádzajúcim písomným súhlasom Užívateľa a súčasne len vtedy, keď sú splnené podmienky na prenos do tretej krajiny, stanovené v čl. 44 a ďalej Nariadenia.

2.5 Odplata

2.5.1 Spracúvanie osobných údajov je vedľajším záväzkom Prevádzkovateľa vyplývajúcim zo zmluvného vzťahu s Užívateľom. Ak nie je v tejto Prílohe vyslovene uvedené inak, je spracúvanie osobných údajov vykonávané bezodplatne.

3 Povinnosť mlčanlivosti, technické a organizačné opatrenia na ochranu osobných údajov

3.1 Prevádzkovateľ prijal vhodné technické opatrenia na ochranu osobných údajov, ktoré spracúva v rámci prevádzkovania Aplikácie mPOHODA, a to s prihliadnutím na posledný stav techniky, povahu, rozsah, kontext a účel spracúvania a na riziká práv a slobôd fyzických osôb.

3.2 Všetky dáta uložené v databáze Aplikácie mPOHODA sú chránené zabezpečeným protokolom (HTTPS šifrované pomocou TLS), ktorý chráni spojenie medzi webovým prehliadačom Užívateľa a serverom Prevádzkovateľa pred odpočúvaním, podvrhnutím dát a umožňuje overenie identity užívateľa, čím minimalizuje riziko neoprávneného prístupu. Údaje uložené v databáze Aplikácie mPOHODA priradené ku konkrétnemu Užívateľskému účtu sú vždy vo vlastníctve Užívateľa, ktorý k nim má všetky práva.

3.3 Prevádzkovateľ oboznámil príslušných zamestnancov s povinnosťou zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a akýchkoľvek iných dôverných informáciách alebo obchodnom tajomstve, s ktorými prídu do styku, ako aj zachovávať mlčanlivosť o bezpečnostných, technických alebo organizačných opatreniach, zverejnenie ktorých by ohrozilo zabezpečenie osobných údajov spracúvaných prostredníctvom Aplikácie mPOHODA.

3.4 Prevádzkovateľ ďalej prijal nasledujúce technické opatrenia na ochranu osobných údajov:
3.4.1 heslá sú kryptograficky ošetrené a zahashované,
3.4.2 využíva v rámci svojej činnosti heslá a riadený prístup k osobným údajom vrátane vymedzenia užívateľských rolí,
3.4.3 má zavedené procesy, ktoré vedú k pravidelnému testovaniu, posudzovaniu a hodnotenia účinnosti zavedených technických a organizačných opatrení kvôli zaisteniu bezpečnosti spracúvania osobných údajov, a tieto procesy má zachytené vo vnútorných predpisoch.

4 Súčinnosť Prevádzkovateľa

4.1 Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť Užívateľovi informácie a vysvetlenie, ktoré budú nevyhnutné na dokladovanie toho, že spracúvanie osobných údajov zo strany Prevádzkovateľa je v súlade s Nariadením. Prevádzkovateľ je povinný umožniť audity, vrátane inšpekcií, vykonané Užívateľom, alebo iným audítorom povereným Užívateľom, a ďalej je povinný poskytnúť súčinnosť nutnú k ich vykonaniu.

4.2 Prevádzkovateľ je povinný byť nápomocný pri zaisťovaní súladu s povinnosťami podľa článkov 32 až 36 Nariadenia, najmä:
4.2.1 byť nápomocný v prípadoch porušenia zabezpečenia osobných údajov pri vyhodnotení toho, či porušenie malo za následok riziko pre práva a slobody dotknutých Užívateľov alebo iných osôb (dotknutých osôb), prípadne
4.2.2 byť nápomocný pri tom, aby Užívateľ mohol riadne a včas ohlásiť porušenie ochrany osobných údajov dozornému orgánu (vrátane údajov požadovaných v ohlásení podľa čl. 33 ods. 3 Nariadenia) a ohlásiť ich dotknutým osobám.

4.3 Prevádzkovateľ je ďalej povinný, ak je to možné, byť nápomocný prostredníctvom vhodných technických a organizačných opatrení pre splnenie povinností Užívateľa (ako prevádzkovateľa osobných údajov) reagovať na žiadosti o výkon práv Užívateľov alebo iných dotknutých osôb, napr. v súvislosti s právom na výmaz, opravu, prenosnosť osobných údajov a i. Pritom berie Užívateľ na vedomie, že Aplikácia mPOHODA umožňuje vyhľadávanie údajov, a tiež ich export spôsobom uvedeným v čl. 2.6 Podmienok mPOHODA. Ak bude Užívateľ napriek tomu požadovať pomoc v zmysle tohto článku Prílohy, vykoná Prevádzkovateľ tieto činnosti za primeranú odplatu, na ktorej sa s Užívateľom dohodne.

4.4 Užívateľ berie na vedomie, že je ako prevádzkovateľ osobných údajov primárne a vlastným menom zodpovedný za splnenie povinností voči dotknutým osobám.

5 Doba trvania spracúvania

5.1 Doba trvania spracúvania osobných údajov sa dojednáva na dobu určitú, a to až do ukončenia zmluvného vzťahu ktorýmkoľvek spôsobom popísaným v čl. 6.1 Podmienok mPOHODA.

5.2 Užívateľ berie na vedomie, že v prípade zániku, či ukončenia zmluvného vzťahu (zrušenie Užívateľského účtu) Prevádzkovateľ vykoná výmaz všetkých údajov Užívateľa vrátane osobných údajov, bez možnosti ich obnovenia. Prevádzkovateľ tiež vykoná výmaz prípadných existujúcich kópií, ak právo Únie alebo členského štátu EÚ nepožaduje uloženie daných osobných údajov.

Verzia dokumentu: 1.1