Podmienky používania Systému mPOHODA, verzia 1.7

Platné od 1. 1. 2024


1 Úvodné ustanovenie a definícia pojmov

1.1 Tieto Podmienky používania aplikácie mPOHODA (ďalej len „Systém mPOHODA“) upravujú práva a povinnosti zmluvného vzťahu medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom Systému mPOHODA (ďalej len „Podmienky“).

1.2 „Systém mPOHODA“ popr. „Systém“ je nástroj pre jednoduché vystavovanie elektronických dokladov, ich tlač a odosielanie emailom či formou XML, s možnosťou jednoduchej evidencie splatnosti dokladov. Systém mPOHODA je Prevádzkovateľom sprístupnený Užívateľovi prostredníctvom webového rozhrania. Užívateľ má ďalej možnosť pracovať so Systémom mPOHODA prostredníctvom Aplikácie pre smartphone s operačným systémom Android alebo iOS.

Užívateľom je Systém mPOHODA k dispozícii v týchto verziách:

1.2.1 Verzia mPOHODA Demo – bezplatná verzia Systému mPOHODA určená iba na vyskúšanie. Jej funkcie a kapacita sú obmedzené spôsobom popísaným v čl. 2.2 týchto Podmienok.

1.2.2 Verzia mPOHODA Start – základná bezplatná verzia Systému mPOHODA určená najmä na odskúšanie. Jej funkcie a kapacita sú obmedzené spôsobom popísaným v čl. 2.3 týchto Podmienok.

1.2.3 Verzia mPOHODA Basic – verzie Systému mPOHODA, ktorá nie je kapacitne obmedzená, obsahuje základné funkcionality a je bližšie špecifikovaná v čl. 2.4 týchto Podmienok.

1.2.4 Verzia mPOHODA Pro – verzia Systému mPOHODA, ktorá nie je kapacitne obmedzená, obsahuje pokročilé funkcionality a je bližšie špecifikovaná v čl. 2.5 týchto Podmienok.

1.2.5 Na účely týchto podmienok sa akékoľvek Rozšírenia Systému mPOHODA podľa č. 2.5.2.2 analogicky považujú tiež za Systém v zmysle tohto článku.

1.3 „Aplikácia“ je aplikácia mPOHODA pre smartphone s operačným systémom Android alebo iOS/iPadOS, prostredníctvom ktorej sa môže Užívateľ prihlásiť k svojmu Užívateľskému účtu Systému mPOHODA, užívať jeho funkcie a ukladať doklady prostredníctvom Aplikácie takisto lokálne na svoje zariadenie. Aplikácia je v zmysle Autorského zákona autorským dielom a výkon všetkých majetkových práv k Aplikácii prináleží Prevádzkovateľovi.

1.4 „Prevádzkovateľ“ – prevádzkovateľom Systému mPOHODA a nositeľom autorských majetkových práv k Aplikácii je spoločnosť STORMWARE s.r.o., Matúšova 48, 811 04 Bratislava, IČO: 36244791, DIČ: 2020186399.

1.5 „Užívateľ“ – fyzická osoba, ktorá prejaví vôľu využívať alebo už využíva Systém mPOHODA prostredníctvom svojho Užívateľského účtu s prístupom k práci s účtovnou jednotkou Predplatiteľa. Ďalej tiež ako „užívateľ“ či „užívateľ Systému“.

1.6 Účet POHODA, ďalej len „Užívateľský účet“ vytvorí na základe registrácie Prevádzkovateľ každému užívateľovi, ktorý akceptuje tieto Podmienky. Užívateľský účet jednoznačne definujúci Predplatiteľa obsahuje najmä položky (i) užívateľské meno, (ii) heslo a (iii) doplňujúce užívateľské údaje (IČO, adresa). Užívateľský účet jednoznačne definujúci Užívateľa obsahuje najmä položky (i) užívateľské meno a (ii) heslo. Prostredníctvom tohto Užívateľského účtu môže užívateľ využívať funkčnosť Systému mPOHODA.

1.7 „Predplatné“ – cena za sprístupnenie Systému Prevádzkovateľom vo verziách mPOHODA Basic (čl. 2.4) a mPOHODA Pro (čl. 2.5) alebo akékoľvek Rozšírenie Systému (čl. 2.5.2.2).

1.8 „Predplatiteľ“ – právnická alebo fyzická osoba podnikajúce podľa Živnostenského zákona, ktorá prejaví vôľu využívať, alebo už využíva Systém mPOHODA prostredníctvom svojho Užívateľského účtu za účelom založenia jednotky Predplatiteľa a následnej práce s ňou. Predplatiteľom nie je a nemôže byť spotrebiteľ v zmysle § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka. Ustanovenia týkajúce sa Užívateľa sa použijú primerane i pre Predplatiteľa.

1.9 „Akceptácia Podmienok“ znamená akceptáciu verejnej ponuky Prevádzkovateľa ako súhlasu zo strany Užívateľa byť viazaný týmito Podmienkami. K akceptácii dochádza úspešnou registráciou Užívateľa prostredníctvom internetovej stránky https://app.mpohoda.sk/ucet/registrace a následnou aktiváciou Užívateľského účtu. Akceptáciou podmienok Prevádzkovateľ udeľuje Užívateľovi obmedzenú, neprenosnú a nevýhradnú licenciu na používanie Aplikácie.

1.10 „Účtovnou jednotkou“ sa rozumie: a) účtovná jednotka vymedzená zákonom o účtovníctve a b) subjekt, ktorého cieľom je zistenie základu dane z príjmu ako rozdielu medzi daňovými príjmami a daňovými výdavkami tak, ako je vymedzený zákonom o dani z príjmov. V prenesenom slova zmysle potom databázový súbor podnikateľa s unikátnym IČO, spracovávaný v ekonomickom software POHODA alebo v Systéme mPOHODA.

2 Práva a povinnosti Užívateľa

2.1Registrácia

2.1.1 Registráciu k Systému mPOHODA vykoná Užívateľ prostredníctvom vyplneného registračného formulára, zverejneného na stránkach Prevádzkovateľa (https://app.mpohoda.sk/ucet/registrace). Podmienkou odoslania vyplneného registračného formulára je odsúhlasenie týchto Podmienok, ktoré upravujú práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvného vzťahu medzi Užívateľom a Prevádzkovateľom.

Systém mPOHODA je dostupný vo verzii podľa čl. 2.2, resp. po registrácii vo verziách 2.3, 2.4 a 2.5, ktoré sa odlišujú ponúkanými funkciami. Rozsah funkcií a obmedzení jednotlivých verzií je uvedený na http://mpohoda.sk/varianty/.

2.2 Verzia mPOHODA Demo

2.2.1 Systém vo verzii Demo môže bezplatne používať ktorýkoľvek užívateľ, a to iba v obmedzenom rozsahu, keď zadané údaje sú zdieľané s inými užívateľmi. Verzia mPOHODA Demo nie je určená pre prácu s ostrými údajmi, nie je možné meniť základné nastavenie účtovnej jednotky a databáza je pravidelne obnovovaná.

2.3 Verzia mPOHODA Start

2.3.1 Systém vo verzii Start môže bezplatne užívať ktorýkoľvek Užívateľ, ktorý je registrovaný prostredníctvom svojho Užívateľského účtu, a to iba v obmedzenom rozsahu uvedenom v prehľadovej tabuľke na internetových stránkach https://www.mpohoda.sk/varianty.

2.4 Verzia mPOHODA Basic

2.4.1 Systém vo verzii mPOHODA Basic je dostupný za odplatu pre Predplatiteľa, ktorý je registrovaný prostredníctvom svojho Užívateľského účtu a uhradil Predplatné podľa čl. 4.2 týchto Podmienok.

2.4.2 Funkcionalita

2.4.2.1 Verzia mPOHODA Basic umožňuje funkcionalitu v zmysle zoznamu funkcií uvedených v prehľadovej tabuľke na internetových stránkach https://www.mpohoda.sk/varianty, najmä vystavovať, ukladať, elektronicky evidovať tržby (eKasa) a doklady, tlačiť ich a odosielať e-mailom alebo vykonávať import a export týchto dát do alebo z aplikácií tretích strán.

2.4.2.2 Predplatiteľ nemôže mať pre jednu účtovnú jednotku fyzickej alebo právnickej osoby v zmysle čl. 1.8 viac ako dva Užívateľské účty umožňujúce k účtovnej jednotke prístup dvom užívateľom, a to v režime 1+1, kedy +1 je myslený Predplatiteľom povolený prístup tretej osoby za účelom exportu účtovných dát pre spracovanie účtovníctva.

2.5 Verzia mPOHODA Pro

2.5.1 Systém vo verzii mPOHODA Pro je dostupný za odplatu pre ktoréhokoľvek Predplatiteľa, ktorý je registrovaný prostredníctvom svojho Užívateľského účtu a uhradil Predplatné podľa čl. 4.2 týchto Podmienok.

2.5.2 Funkcionalita

2.5.2.1 Oproti verzii mPOHODA Basic verzia mPOHODA Pro umožňuje navyše pokročilé funkcie, umožňujúce ďalším užívateľom Systému, predovšetkým automatické a hromadné operácie, s možnosťou obmedziť vykonávať určité operácie alebo prehľadávať či meniť určité údaje, a to iba pre konkrétne účtovné jednotky Predplatiteľa.

2.5.2.2 Predplatiteľ nemôže mať pre jednu účtovnú jednotku fyzickej alebo právnickej osoby v zmysle č. 1.8 viac ako 5 Užívateľských účtov umožňujúcich k účtovnej jednotke prístup piatim užívateľom, a to v režime Predplatiteľ + 4 užívatelia.
Ďalej verzia mPOHODA Pro umožňuje prostredníctvom Rozšírenia Systému:
a) sprístupniť Systém pre ďalších užívateľov mCAL (X) a
b) rozšíriť Systém o ďalšiu účtovnú jednotku s jedným Užívateľom (mIČO). Obstaranie mCAL (X) a mIČO je podmienené využívaním aktuálneho Predplatného Systému.

2.6 Spoločné ustanovenia pre všetky verzie Systému

2.6.1 Možnosť elektronicky evidovať tržby (eKasa) prostredníctvom Systému mPOHODA je dostupná iba v Aplikáciách pre smartphone s operačným systémom Android alebo iOS, na webovom rozhraní obsiahnutá nie je.

2.6.2 Predplatiteľ nemôže využívať pre jednu účtovnú jednotku podľa čl. 1.10 viac ako jeden Systém mPOHODA. Pre možnosť využívať Systém pre ďalšiu účtovnú jednotku Predplatiteľa je potrebné vlastniť predplatné Rozšírenie Systému mIČO podľa čl. 2.5.2.2, a to pre každú účtovnú jednotku. Zmenu priradenia konkrétnej účtovnej jednotky pri Rozšírení Systému mIČO je možné vykonať na žiadosť Predplatiteľa najskôr po 30 dňoch.

2.6.3 Predplatiteľ je oprávnený kedykoľvek prejsť: a) na vyššiu verziu Systému. Cena prechodu je daná rozdielom aktuálnej cenníkovej ceny Predplatného novej a pôvodnej verzie.
b) na nižšiu verziu Systému bez nároku na vrátenie čiastky, ktorú uhradil ako Predplatné, ani jej pomernej časti. Sprístupnenie funkcionality nižšej verzie je možné až po uhradení Predplatného tejto verzie Systému na nasledujúci kalendárny rok podľa článku 4.2

2.6.4 Užívateľ sa zaväzuje neužívať Systém alebo Aplikáciu žiadnym iným spôsobom, ktorý by mohol narušiť práva Prevádzkovateľa, najmä akokoľvek meniť či dekompilovať Aplikáciu, ani podnikať podobné kroky za účelom získania zdrojového kódu Aplikácie alebo z vygenerovaných dokladov odstraňovať či meniť ochranné známky či označenia Prevádzkovateľa.

2.6.5 Užívateľ nie je oprávnený postúpiť, zdieľať či prenajať svoj Užívateľský účet, a teda oprávnenie na užívanie Systému mPOHODA alebo Aplikácie.

2.6.6 Počas doby existencie Užívateľského účtu je Užívateľovi umožnený export dát prislúchajúcich k jeho Užívateľskému účtu, najmä k zadanej účtovnej jednotke, a to priamo zo Systému mPOHODA vo formáte XML. Prevádzkovateľ odporúča, najmä pre archívne účely podľa iných právnych predpisov, pred zrušením Užívateľského účtu, alebo vymazaním účtovnej jednotky, tieto dáta zo systému mPOHODA vyexportovať.

2.6.7 Užívateľ berie na vedomie, že je zodpovedný za udržanie tajnosti svojho prístupového mena a hesla k Užívateľskému účtu Systému mPOHODA.

2.6.8 Užívateľ berie na vedomie, že Prevádzkovať nenesie zodpovednosť za súlad náležitostí vygenerovaných dokladov s platnou a účinnou legislatívou a je iba na Užívateľovi, aby sa uistil o ich úplnosti a bezchybnosti.

2.6.9 Užívateľ si je vedomý skutočnosti, že Prevádzkovateľ nezodpovedá za vady Systému ani Aplikácie, ani inej škody priamo či nepriamo spôsobenej Systémom alebo Aplikáciou, a to bez ohľadu na verziu Systému (Start alebo mPOHODA). Užívateľ sa zároveň týmto vzdáva voči Prevádzkovateľovi náhrady škody, ktorá mu v budúcnosti môže vzniknúť v dôsledku porušenia povinností Prevádzkovateľa vyplývajúcich z akceptácie týchto Podmienok alebo iných právnych predpisov, s výnimkou nárokov na náhradu škody, ktorých sa podľa platných právnych predpisov nemožno platne vzdať.

2.7Zrušenie Užívateľského účtu

2.7.1 Používanie Aplikácie mPOHODA môže užívateľ kedykoľvek ukončiť a svoj Užívateľský účet kedykoľvek zrušiť a to po prihlásení pod daný Užívateľský účet, prostredníctvom žiadosti podanej na stránke https://app.mpohoda.sk/Ucet. Po potvrdení žiadosti Užívateľom (zaslanej na e-mail Užívateľa), Prevádzkovateľ Užívateľský účet po uplynutí 14-dňovej ochrannej lehoty zruší. Počas ochrannej lehoty je možné Užívateľský účet obnoviť odkazom zaslaným na e-mail Užívateľa.

2.7.2 Užívateľ nemá nárok na akúkoľvek náhradu v súvislosti so zrušením Užívateľského účtu, s výnimkou exportu dát, podľa čl. 2.6.5 týchto Podmienok. Prevádzkovateľ vykoná po zrušení Užívateľského účtu výmaz všetkých údajov Užívateľa vrátane osobných údajov a dokladov uložených prostredníctvom Systému (adresár, faktúry a pod.), bez možnosti ich obnovenia. Článok 3.7 týchto Podmienok sa použije primerane.

2.7.3 Predplatiteľ, ktorý uhradil Predplatné, nemá v prípade zrušenia Užívateľského účtu nárok na vrátenie čiastky, ktorú uhradil ako Predplatné, ani jej pomernej časti.

3 Práva a povinnosti Prevádzkovateľa

3.1 Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za ujmu vrátane škody, ktorá Užívateľovi vznikne nesprávnym vkladaním dát a údajov v súvislosti s užívaním Systému mPOHODA.

3.2 Prevádzkovateľ negarantuje dostupnosť Systému mPOHODA 24 hodín denne. Užívateľ berie na vedomie, že Systém mPOHODA je prevádzkovaný na serveroch tretej osoby a Prevádzkovateľ nemôže dostupnosť ovplyvniť. Podrobné informácie o umiestnení Systému mPOHODA a využitie ďalších sprostredkovateľov dát a osobných údajov sú uvedené v samostatnom dokumente – viď č. 5.

3.3 Prevádzkovateľ nezodpovedá za to, že Systém mPOHODA bude bez chýb spolupracovať s iným hardware alebo software.

3.4 Prevádzkovateľ má právo zrušiť Užívateľský účet Užívateľovi a zamedziť mu tak užívanie Systému mPOHODA v prípade:
a) postúpenia Systému vrátane všetkých súvisiacich Rozšírení Systému tretej osobe bez vedomia Prevádzkovateľa
b) dôvodné podozrenie, že Užívateľ vedome porušuje tieto Podmienky.

3.5 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo monitorovať počet záznamov, s ktorými Užívateľ v Systéme mPOHODA pracuje. Prevádzkovateľ však zároveň vyhlasuje, že nevykonáva systematické zhromažďovanie takýchto údajov, vrátane automatizovaného zberu dát a ich vyhodnocovanie.

3.6 Prevádzkovateľ je oprávnený zrušiť taký Užívateľský účet k Systému vo verzii Start, ku ktorému sa Užívateľ neprihlásil dlhšie ako 6 mesiacov. Pred zrušením Užívateľského účtu však pošle Prevádzkovateľ Užívateľovi aspoň dve upozornenia v rozmedzí nie kratšom ako 30 dní, a to elektronicky na e-mailovú adresu, ktorú Užívateľ zadal pri registrácii Užívateľského účtu. V upozornení uvedie tiež informáciu o vymazaní dát podľa č. 3.7 týchto Podmienok.

3.7 Prevádzkovateľ je oprávnený vykonať po zrušení Užívateľského účtu vymazanie všetkých dát Užívateľa vrátane osobných údajov a dokladov uložených prostredníctvom Systému (faktúry apod.), bez možnosti ich obnovenia. Užívateľ má prístup ku všetkým dátam a dokumentom uloženým v rámci Systému, ktoré sú v bežne používaných formátoch, a tieto dáta má možnosť kedykoľvek exportovať. Z tohto dôvodu nie je Prevádzkovateľ v prípade zrušenia Užívateľského účtu povinný poskytnúť Užívateľovi súčinnosť k migrácii týchto dát do iného informačného systému Užívateľa, ani mu poskytovať inú súčinnosť súvisiacu s prechodom na nový informačný systém.

4Odplata za používanie Aplikácie mPOHODA

4.1 Užívanie Systému mPOHODA verzie Start v rozsahu jeho funkcionality a podľa týchto Podmienok je pre Predplatiteľa zadarmo.

4.2 Predplatné za sprístupnenie ostatných verzií Systému mPOHODA sa hradí v dvoch variantoch a to vždy vopred za zvolené obdobie:

a) jedného roka, keď počiatok obdobia začína bežať dňom pripísania čiastky za predplatné na účet Prevádzkovateľa a končí dňom predchádzajúcim dňu úhrady v nasledujúcom kalendárnom roku. Výška Predplatného zodpovedá cene ročného predplatného podľa aktuálneho cenníka zverejneného na internetových stránkach Prevádzkovateľa (https://www.mpohoda.sk/varianty#rocne)

b) jedného mesiaca, keď počiatok obdobia začína bežať dňom pripísania čiastky predplatného na účet Prevádzkovateľa a končí dňom predchádzajúcim dňu úhrady v nasledujúcom kalendárnom mesiaci. Výška Predplatného zodpovedá cene mesačného predplatného podľa aktuálneho cenníka zverejneného na internetových stránkach Prevádzkovateľa (https://www.mpohoda.sk/varianty#mesicne)

4.3 Po uhradení Predplatného Prevádzkovateľ vygeneruje a zašle na e-mailovú adresu Predplatiteľa príslušný daňový doklad a potvrdenie o Predplatnom. Predplatiteľ súhlasí s tým, aby mu boli faktúry zasielané elektronicky, vo formáte PDF alebo inom vhodnom formáte.

4.4 Obnova predplatného

4.4.1 Prevádzkovateľ môže formou ponuky predplatného vyzvať pred koncom alebo po ukončení obdobia podľa čl. 4.2 a) alebo 4.2 b) Predplatiteľa k predĺženiu predplatného na nasledujúce obdobie.

4.4.2 V prípade úhrady predplatného pomocou platobnej brány má Predplatiteľ možnosť zvoliť si automatické opakovanie platieb, keď sa pred koncom Predplatného podľa čl. 4.2 čiastka zodpovedajúca cene za Predplatné z bankového účtu strhne automaticky, a to vo výške zodpovedajúcej zvolenej dĺžke Predplatného. Prijatím podmienok užívania udeľuje Predplatiteľ súhlas Prevádzkovateľovi systému mPOHODA (STORMWARE) i prevádzkovateľovi platobnej brány s inkasom platieb za Predplatné z bankového účtu. Automatické opakovanie platieb je možné zrušiť v Zákazníckom centre, v sekcii Licencie/Správa predplatného mPOHODA (viď https://www.stormware.sk/zc/predplatne-mpohoda/ )

4.4.3 V prípade neuhradenia ceny za Predplatné na nasledujúce obdobie bude môcť Predplatiteľ využívať Systém mPOHODA iba vo verzii Start. Zadané údaje a doklady nebudú zo Systému odstránené (článok 3.6 týchto Podmienok týmto nie je dotknutý).

4.5 Zmena dĺžky predplatného

4.5.1 V prípade, že sa Predplatiteľ rozhodne zmeniť dĺžku Predplatného podľa čl. 4.2., bude po prevedení objednávky a doručení platby Prevádzkovateľovi dohodnuté nové Predplatné podľa aktuálneho cenníka. Zmena prebehne najskôr po uplynutí doby, na ktorú bolo uhradené predošlé Predplatné.

5 Zásady ochrany osobných údajov

5.1 Osobné údaje sú spracovávané v súlade so všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ďalej len „Nariadenie“).

5.2 Prevádzkovateľ je prevádzkovateľom osobných údajov Užívateľa. Užívateľ má právo na informácie o tom, v akom rozsahu a na aký účel sú jeho osobné údaje spracovávané, kto a akým spôsobom bude osobné údaje spracovávať a komu môžu byť osobné údaje sprístupnené. Užívateľ má ďalej právo na prístup ku svojim osobným údajom, právo na ich vymazanie či opravu a ďalšie práva uvedené v Nariadení. Zoznam týchto práv Užívateľa i spôsob, akým ich môže u Prevádzkovateľa uplatniť, sú uvedené v samostatnom dokumente „Informácie o spracovaní osobných údajov“ .

5.3 Prevádzkovateľ je tiež sprostredkovateľom osobných údajov vložených Užívateľom do Systému mPOHODA, pretože Systém mPOHODA je umiestnený na serveroch Prevádzkovateľa, prípadne ním poverenej tretej osoby (ďalšieho sprostredkovateľa). Z tohto dôvodu spolu Prevádzkovateľ a Užívateľ uzatvorili zmluvu o spracovaní osobných údajov, ktorá tvorí prílohu č. 1 týchto Podmienok. Zmluva o spracovaní osobných údajov obsahuje náležitosti podľa č. 28 ods. 3 Nariadenia, mj. Predmet a dobu spracovania, povahu údajov a technické a organizačné opatrenia prijaté Prevádzkovateľom na ochranu osobných údajov.

6 Záverečné ustanovenia

6.1 Akceptáciou týchto Podmienok v zmysle ust. 1.8 vzniká medzi Užívateľom a Prevádzkovateľom zmluvný vzťah uzatvorený na dobu neurčitú. Zmluvný vzťah podľa týchto Podmienok je možné ukončiť: (i) zrušením Užívateľského účtu Užívateľom, (ii) zrušením Užívateľského účtu Prevádzkovateľom v súlade s týmito Podmienkami, (iii) v prípadoch a za podmienok stanovených zákonom.

6.2 Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek v primeranom rozsahu zmeniť alebo doplniť tieto Podmienky, a to najmä z dôvodu zmien právnych predpisov, technologických zmien ovplyvňujúcich funkcie Systému mPOHODA či nakladanie s dátami či osobnými údajmi Užívateľa, ale tiež z dôvodu rozšírenia alebo zmien Systému mPOHODA či zavedenie nových služieb zo strany Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ je ďalej oprávnený zmeniť Podmienky vtedy, ak sa zmenia podmienky na trhu či obchodné alebo licenčné podmienky tretích osôb, ktorých systémový či aplikačný software či služby Používa Prevádzkovateľ na prevádzkovanie Systému mPOHODA. Prevádzkovateľ je ďalej oprávnený zmeniť Podmienky v prípadoch zmien v hospodárskej či finančnej situácii, pri zmene meny, inflácii a takých zmenách okolností, ktoré by založili hrubý nepomer v právach a povinnostiach v neprospech Prevádzkovateľa.

Zmeny Podmienok budú zo strany Prevádzkovateľa zaslané na e-mailovú adresu Užívateľa zadanú pri registrácii a ďalej budú sprístupnené na internetových stránkach Prevádzkovateľa.

Zmenené Podmienky nadobudnú účinnosť od dátumu uvedeným v takto zmenených Podmienkach, najskôr však od oznámenia o ich zmene Užívateľovi. Prevádzkovateľ sa zaväzuje doručiť Užívateľovi informáciu o zmene Podmienok najneskôr 20 dní pred dátumom ich účinnosti.

Ak užívateľ nesúhlasí so zmenou Podmienok, má právo ich odmietnuť a vzťah vzniknutý z licenčnej zmluvy ukončiť výpoveďou zaslanou v lehote pätnástich (15) dní, začínajúcou dňom, kedy bol Užívateľ o zverejnených Podmienkach informovaný. Výpoveď podľa tohto odstavca Užívateľ zašle prostredníctvom e-mailu alebo v písomnej forme na e-mailovú adresu info@stormware.sk alebo na adresu sídla Prevádzkovateľa. Výpoveď začína plynúť prvým dňom po jej doručení a výpovedná lehota je 2 mesiace.

Ak neukončí Užívateľ zmluvný vzťah spôsobom a v lehotách uvedených v predchádzajúcom odseku, platí že zmeny Podmienok akceptoval.

6.3 Zmluvný vzťah podľa týchto Podmienok, ako i nároky z neho vyplývajúce, sa riadia slovenským právnym poriadkom, najmä Občianskym zákonníkom a Autorským zákonom. Všetky spory týkajúce sa nárokov vzniknutých na základe týchto Podmienok sú v kompetencii súdov Slovenskej republiky a budú nimi pojednávané.

6.4 Tieto Podmienky sú platné a účinné od 1.1. 2024. Verzia dokumentu: 1.7Podmienky používania Systému mPOHODA, verzia 1.6

Platné od 1. 9. 2023


1 Úvodné ustanovenie a definícia pojmov

1.1 Tieto Podmienky používania aplikácie mPOHODA (ďalej len „Systém mPOHODA“) upravujú práva a povinnosti zmluvného vzťahu medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom Systému mPOHODA (ďalej len „Podmienky“).

1.2 „Systém mPOHODA“ popr. „Systém“ je nástroj pre jednoduché vystavovanie elektronických dokladov, ich tlač a odosielanie emailom či formou XML, s možnosťou jednoduchej evidencie splatnosti dokladov. Systém mPOHODA je Prevádzkovateľom sprístupnený Užívateľovi prostredníctvom webového rozhrania. Užívateľ má ďalej možnosť pracovať so Systémom mPOHODA prostredníctvom Aplikácie pre smartphone s operačným systémom Android alebo iOS.

Užívateľom je Systém mPOHODA k dispozícii v týchto verziách:

1.2.1 Verzia mPOHODA Demo – bezplatná verzia Systému mPOHODA určená iba na vyskúšanie. Jej funkcie a kapacita sú obmedzené spôsobom popísaným v čl. 2.2 týchto Podmienok.

1.2.2 Verzia mPOHODA Start – základná bezplatná verzia Systému mPOHODA určená najmä na odskúšanie. Jej funkcie a kapacita sú obmedzené spôsobom popísaným v čl. 2.3 týchto Podmienok.

1.2.3 Verzia mPOHODA Basic – verzie Systému mPOHODA, ktorá nie je kapacitne obmedzená, obsahuje základné funkcionality a je bližšie špecifikovaná v čl. 2.4 týchto Podmienok.

1.2.4 Verzia mPOHODA Pro – verzia Systému mPOHODA, ktorá nie je kapacitne obmedzená, obsahuje pokročilé funkcionality a je bližšie špecifikovaná v čl. 2.5 týchto Podmienok.

1.2.5 Na účely týchto podmienok sa akékoľvek Rozšírenia Systému mPOHODA podľa č. 2.5.2.2 analogicky považujú tiež za Systém v zmysle tohto článku.

1.3 „Aplikácia“ je aplikácia mPOHODA pre smartphone s operačným systémom Android alebo iOS/iPadOS, prostredníctvom ktorej sa môže Užívateľ prihlásiť k svojmu Užívateľskému účtu Systému mPOHODA, užívať jeho funkcie a ukladať doklady prostredníctvom Aplikácie takisto lokálne na svoje zariadenie. Aplikácia je v zmysle Autorského zákona autorským dielom a výkon všetkých majetkových práv k Aplikácii prináleží Prevádzkovateľovi.

1.4 „Prevádzkovateľ“ – prevádzkovateľom Systému mPOHODA a nositeľom autorských majetkových práv k Aplikácii je spoločnosť STORMWARE s.r.o., Matúšova 48, 811 04 Bratislava, IČO: 36244791, DIČ: 2020186399.

1.5 „Užívateľ“ – fyzická osoba, ktorá prejaví vôľu využívať alebo už využíva Systém mPOHODA prostredníctvom svojho Užívateľského účtu s prístupom k práci s účtovnou jednotkou Predplatiteľa. Ďalej tiež ako „užívateľ“ či „užívateľ Systému“.

1.6 Účet POHODA, ďalej len „Užívateľský účet“ vytvorí na základe registrácie Prevádzkovateľ každému užívateľovi, ktorý akceptuje tieto Podmienky. Užívateľský účet jednoznačne definujúci Predplatiteľa obsahuje najmä položky (i) užívateľské meno, (ii) heslo a (iii) doplňujúce užívateľské údaje (IČO, adresa). Užívateľský účet jednoznačne definujúci Užívateľa obsahuje najmä položky (i) užívateľské meno a (ii) heslo. Prostredníctvom tohto Užívateľského účtu môže užívateľ využívať funkčnosť Systému mPOHODA.

1.7 „Predplatné“ – cena za sprístupnenie Systému Prevádzkovateľom vo verziách mPOHODA Basic (čl. 2.4) a mPOHODA Pro (čl. 2.5) alebo akékoľvek Rozšírenie Systému (čl. 2.5.2.2).

1.8 „Predplatiteľ“ – právnická alebo fyzická osoba podnikajúce podľa Živnostenského zákona, ktorá prejaví vôľu využívať, alebo už využíva Systém mPOHODA prostredníctvom svojho Užívateľského účtu za účelom založenia jednotky Predplatiteľa a následnej práce s ňou. Predplatiteľom nie je a nemôže byť spotrebiteľ v zmysle § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka. Ustanovenia týkajúce sa Užívateľa sa použijú primerane i pre Predplatiteľa.

1.9 „Akceptácia Podmienok“ znamená akceptáciu verejnej ponuky Prevádzkovateľa ako súhlasu zo strany Užívateľa byť viazaný týmito Podmienkami. K akceptácii dochádza úspešnou registráciou Užívateľa prostredníctvom internetovej stránky https://app.mpohoda.sk/ucet/registrace a následnou aktiváciou Užívateľského účtu. Akceptáciou podmienok Prevádzkovateľ udeľuje Užívateľovi obmedzenú, neprenosnú a nevýhradnú licenciu na používanie Aplikácie.

1.10 „Účtovnou jednotkou“ sa rozumie: a) účtovná jednotka vymedzená zákonom o účtovníctve a b) subjekt, ktorého cieľom je zistenie základu dane z príjmu ako rozdielu medzi daňovými príjmami a daňovými výdavkami tak, ako je vymedzený zákonom o dani z príjmov. V prenesenom slova zmysle potom databázový súbor podnikateľa s unikátnym IČO, spracovávaný v ekonomickom software POHODA alebo v Systéme mPOHODA.

2 Práva a povinnosti Užívateľa

2.1Registrácia

2.1.1 Registráciu k Systému mPOHODA vykoná Užívateľ prostredníctvom vyplneného registračného formulára, zverejneného na stránkach Prevádzkovateľa (https://app.mpohoda.sk/ucet/registrace). Podmienkou odoslania vyplneného registračného formulára je odsúhlasenie týchto Podmienok, ktoré upravujú práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvného vzťahu medzi Užívateľom a Prevádzkovateľom.

Systém mPOHODA je dostupný vo verzii podľa čl. 2.2, resp. po registrácii vo verziách 2.3, 2.4 a 2.5, ktoré sa odlišujú ponúkanými funkciami. Rozsah funkcií a obmedzení jednotlivých verzií je uvedený na http://mpohoda.sk/varianty/.

2.2 Verzia mPOHODA Demo

2.2.1 Systém vo verzii Demo môže bezplatne používať ktorýkoľvek užívateľ, a to iba v obmedzenom rozsahu, keď zadané údaje sú zdieľané s inými užívateľmi. Verzia mPOHODA Demo nie je určená pre prácu s ostrými údajmi, nie je možné meniť základné nastavenie účtovnej jednotky a databáza je pravidelne obnovovaná.

2.3 Verzia mPOHODA Start

2.3.1 Systém vo verzii Start môže bezplatne užívať ktorýkoľvek Užívateľ, ktorý je registrovaný prostredníctvom svojho Užívateľského účtu, a to iba v obmedzenom rozsahu uvedenom v prehľadovej tabuľke na internetových stránkach https://www.mpohoda.sk/varianty.

2.4 Verzia mPOHODA Basic

2.4.1 Systém vo verzii mPOHODA Basic je dostupný za odplatu pre Predplatiteľa, ktorý je registrovaný prostredníctvom svojho Užívateľského účtu a uhradil Predplatné podľa čl. 4.2 týchto Podmienok.

2.4.2 Funkcionalita

2.4.2.1 Verzia mPOHODA Basic umožňuje funkcionalitu v zmysle zoznamu funkcií uvedených v prehľadovej tabuľke na internetových stránkach https://www.mpohoda.sk/varianty, najmä vystavovať, ukladať, elektronicky evidovať tržby (eKasa) a doklady, tlačiť ich a odosielať e-mailom alebo vykonávať import a export týchto dát do alebo z aplikácií tretích strán.

2.4.2.2 Predplatiteľ nemôže mať pre jednu účtovnú jednotku fyzickej alebo právnickej osoby v zmysle čl. 1.8 viac ako dva Užívateľské účty umožňujúce k účtovnej jednotke prístup dvom užívateľom, a to v režime 1+1, kedy +1 je myslený Predplatiteľom povolený prístup tretej osoby za účelom exportu účtovných dát pre spracovanie účtovníctva.

2.5 Verzia mPOHODA Pro

2.5.1 Systém vo verzii mPOHODA Pro je dostupný za odplatu pre ktoréhokoľvek Predplatiteľa, ktorý je registrovaný prostredníctvom svojho Užívateľského účtu a uhradil Predplatné podľa čl. 4.2 týchto Podmienok.

2.5.2 Funkcionalita

2.5.2.1 Oproti verzii mPOHODA Basic verzia mPOHODA Pro umožňuje navyše pokročilé funkcie, umožňujúce ďalším užívateľom Systému, predovšetkým automatické a hromadné operácie, s možnosťou obmedziť vykonávať určité operácie alebo prehľadávať či meniť určité údaje, a to iba pre konkrétne účtovné jednotky Predplatiteľa.

2.5.2.2 Predplatiteľ nemôže mať pre jednu účtovnú jednotku fyzickej alebo právnickej osoby v zmysle č. 1.8 viac ako 5 Užívateľských účtov umožňujúcich k účtovnej jednotke prístup piatim užívateľom, a to v režime Predplatiteľ + 4 užívatelia.
Ďalej verzia mPOHODA Pro umožňuje prostredníctvom Rozšírenia Systému:
a) sprístupniť Systém pre ďalších užívateľov mCAL (X) a
b) rozšíriť Systém o ďalšiu účtovnú jednotku s jedným Užívateľom (mIČO). Obstaranie mCAL (X) a mIČO je podmienené využívaním aktuálneho Predplatného Systému.

2.6 Spoločné ustanovenia pre všetky verzie Systému

2.6.1 Možnosť elektronicky evidovať tržby (eKasa) prostredníctvom Systému mPOHODA je dostupná iba v Aplikáciách pre smartphone s operačným systémom Android alebo iOS, na webovom rozhraní obsiahnutá nie je.

2.6.2 Predplatiteľ nemôže využívať pre jednu účtovnú jednotku podľa čl. 1.10 viac ako jeden Systém mPOHODA. Pre možnosť využívať Systém pre ďalšiu účtovnú jednotku Predplatiteľa je potrebné vlastniť predplatné Rozšírenie Systému mIČO podľa čl. 2.5.2.2, a to pre každú účtovnú jednotku. Zmenu priradenia konkrétnej účtovnej jednotky pri Rozšírení Systému mIČO je možné vykonať na žiadosť Predplatiteľa najskôr po 30 dňoch.

2.6.3 Predplatiteľ je oprávnený kedykoľvek prejsť: a) na vyššiu verziu Systému. Cena prechodu je daná rozdielom aktuálnej cenníkovej ceny Predplatného novej a pôvodnej verzie.
b) na nižšiu verziu Systému bez nároku na vrátenie čiastky, ktorú uhradil ako Predplatné, ani jej pomernej časti. Sprístupnenie funkcionality nižšej verzie je možné až po uhradení Predplatného tejto verzie Systému na nasledujúci kalendárny rok podľa článku 4.2

2.6.4 Užívateľ sa zaväzuje neužívať Systém alebo Aplikáciu žiadnym iným spôsobom, ktorý by mohol narušiť práva Prevádzkovateľa, najmä akokoľvek meniť či dekompilovať Aplikáciu, ani podnikať podobné kroky za účelom získania zdrojového kódu Aplikácie alebo z vygenerovaných dokladov odstraňovať či meniť ochranné známky či označenia Prevádzkovateľa.

2.6.5 Užívateľ nie je oprávnený postúpiť, zdieľať či prenajať svoj Užívateľský účet, a teda oprávnenie na užívanie Systému mPOHODA alebo Aplikácie.

2.6.6 Počas doby existencie Užívateľského účtu je Užívateľovi umožnený export dát prislúchajúcich k jeho Užívateľskému účtu, najmä k zadanej účtovnej jednotke, a to priamo zo Systému mPOHODA vo formáte XML. Prevádzkovateľ odporúča, najmä pre archívne účely podľa iných právnych predpisov, pred zrušením Užívateľského účtu, alebo vymazaním účtovnej jednotky, tieto dáta zo systému mPOHODA vyexportovať.

2.6.7 Užívateľ berie na vedomie, že je zodpovedný za udržanie tajnosti svojho prístupového mena a hesla k Užívateľskému účtu Systému mPOHODA.

2.6.8 Užívateľ berie na vedomie, že Prevádzkovať nenesie zodpovednosť za súlad náležitostí vygenerovaných dokladov s platnou a účinnou legislatívou a je iba na Užívateľovi, aby sa uistil o ich úplnosti a bezchybnosti.

2.6.9 Užívateľ si je vedomý skutočnosti, že Prevádzkovateľ nezodpovedá za vady Systému ani Aplikácie, ani inej škody priamo či nepriamo spôsobenej Systémom alebo Aplikáciou, a to bez ohľadu na verziu Systému (Start alebo mPOHODA). Užívateľ sa zároveň týmto vzdáva voči Prevádzkovateľovi náhrady škody, ktorá mu v budúcnosti môže vzniknúť v dôsledku porušenia povinností Prevádzkovateľa vyplývajúcich z akceptácie týchto Podmienok alebo iných právnych predpisov, s výnimkou nárokov na náhradu škody, ktorých sa podľa platných právnych predpisov nemožno platne vzdať.

2.7Zrušenie Užívateľského účtu

2.7.1 Používanie Aplikácie mPOHODA môže užívateľ kedykoľvek ukončiť a svoj Užívateľský účet kedykoľvek zrušiť a to po prihlásení pod daný Užívateľský účet, prostredníctvom žiadosti podanej na stránke https://app.mpohoda.sk/Ucet. Po potvrdení žiadosti Užívateľom (zaslanej na e-mail Užívateľa), Prevádzkovateľ Užívateľský účet po uplynutí 14-dňovej ochrannej lehoty zruší. Počas ochrannej lehoty je možné Užívateľský účet obnoviť odkazom zaslaným na e-mail Užívateľa.

2.7.2 Užívateľ nemá nárok na akúkoľvek náhradu v súvislosti so zrušením Užívateľského účtu, s výnimkou exportu dát, podľa čl. 2.6.5 týchto Podmienok. Prevádzkovateľ vykoná po zrušení Užívateľského účtu výmaz všetkých údajov Užívateľa vrátane osobných údajov a dokladov uložených prostredníctvom Systému (adresár, faktúry a pod.), bez možnosti ich obnovenia. Článok 3.7 týchto Podmienok sa použije primerane.

2.7.3 Predplatiteľ, ktorý uhradil Predplatné, nemá v prípade zrušenia Užívateľského účtu nárok na vrátenie čiastky, ktorú uhradil ako Predplatné, ani jej pomernej časti.

3 Práva a povinnosti Prevádzkovateľa

3.1 Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za ujmu vrátane škody, ktorá Užívateľovi vznikne nesprávnym vkladaním dát a údajov v súvislosti s užívaním Systému mPOHODA.

3.2 Prevádzkovateľ negarantuje dostupnosť Systému mPOHODA 24 hodín denne. Užívateľ berie na vedomie, že Systém mPOHODA je prevádzkovaný na serveroch tretej osoby a Prevádzkovateľ nemôže dostupnosť ovplyvniť. Podrobné informácie o umiestnení Systému mPOHODA a využitie ďalších sprostredkovateľov dát a osobných údajov sú uvedené v samostatnom dokumente – viď č. 5.

3.3 Prevádzkovateľ nezodpovedá za to, že Systém mPOHODA bude bez chýb spolupracovať s iným hardware alebo software.

3.4 Prevádzkovateľ má právo zrušiť Užívateľský účet Užívateľovi a zamedziť mu tak užívanie Systému mPOHODA v prípade:
a) postúpenia Systému vrátane všetkých súvisiacich Rozšírení Systému tretej osobe bez vedomia Prevádzkovateľa
b) dôvodné podozrenie, že Užívateľ vedome porušuje tieto Podmienky.

3.5 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo monitorovať počet záznamov, s ktorými Užívateľ v Systéme mPOHODA pracuje. Prevádzkovateľ však zároveň vyhlasuje, že nevykonáva systematické zhromažďovanie takýchto údajov, vrátane automatizovaného zberu dát a ich vyhodnocovanie.

3.6 Prevádzkovateľ je oprávnený zrušiť taký Užívateľský účet k Systému vo verzii Start, ku ktorému sa Užívateľ neprihlásil dlhšie ako 6 mesiacov. Pred zrušením Užívateľského účtu však pošle Prevádzkovateľ Užívateľovi aspoň dve upozornenia v rozmedzí nie kratšom ako 30 dní, a to elektronicky na e-mailovú adresu, ktorú Užívateľ zadal pri registrácii Užívateľského účtu. V upozornení uvedie tiež informáciu o vymazaní dát podľa č. 3.7 týchto Podmienok.

3.7 Prevádzkovateľ je oprávnený vykonať po zrušení Užívateľského účtu vymazanie všetkých dát Užívateľa vrátane osobných údajov a dokladov uložených prostredníctvom Systému (faktúry apod.), bez možnosti ich obnovenia. Užívateľ má prístup ku všetkým dátam a dokumentom uloženým v rámci Systému, ktoré sú v bežne používaných formátoch, a tieto dáta má možnosť kedykoľvek exportovať. Z tohto dôvodu nie je Prevádzkovateľ v prípade zrušenia Užívateľského účtu povinný poskytnúť Užívateľovi súčinnosť k migrácii týchto dát do iného informačného systému Užívateľa, ani mu poskytovať inú súčinnosť súvisiacu s prechodom na nový informačný systém.

4Odplata za používanie Aplikácie mPOHODA

4.1 Užívanie Systému mPOHODA verzie Start v rozsahu jeho funkcionality a podľa týchto Podmienok je pre Predplatiteľa zadarmo.

4.2 Predplatné za sprístupnenie ostatných verzií Systému mPOHODA sa hradí jednorazovo dopredu na obdobie do konca kalendárneho roka, v ktorom bolo Predplatné uhradené, prípadne, ak bolo uhradené v rozmedzí kalendárnych mesiacov september až december, až do konca nasledujúceho kalendárneho roka, ako v ktorom bolo Predplatné uhradené, a to vo výške podľa aktuálneho cenníka Prevádzkovateľa zverejneného na internetových stránkach (https://www.mpohoda.sk)

4.3 Potom, čo Predplatiteľ uhradí Predplatné, Prevádzkovateľ vygeneruje a zašle na e-mailovú adresu Predplatiteľa príslušný daňový doklad. Predplatiteľ súhlasí s tým, aby mu boli faktúry zasielané elektronicky, vo formáte PDF alebo inom vhodnom formáte.

4.4 Obnova predplatného

4.4.1 Prevádzkovateľ formou ponuky vyzve koncom kalendárneho roka Predplatiteľa Systému na predĺženie predplatného na nasledujúci rok. V prípade, že Predplatiteľ Systému ponuku predplatného na nasledujúci rok nevyužije, bude v nasledujúcom roku môcť využívať Systém mPOHODA iba vo verzii Start. Zadané dáta a doklady nebudú zo Systému odstránené (článok 3.6 týchto Podmienok týmto nie je dotknutý).

5 Zásady ochrany osobných údajov

5.1 Osobné údaje sú spracovávané v súlade so všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ďalej len „Nariadenie“).

5.2 Prevádzkovateľ je prevádzkovateľom osobných údajov Užívateľa. Užívateľ má právo na informácie o tom, v akom rozsahu a na aký účel sú jeho osobné údaje spracovávané, kto a akým spôsobom bude osobné údaje spracovávať a komu môžu byť osobné údaje sprístupnené. Užívateľ má ďalej právo na prístup ku svojim osobným údajom, právo na ich vymazanie či opravu a ďalšie práva uvedené v Nariadení. Zoznam týchto práv Užívateľa i spôsob, akým ich môže u Prevádzkovateľa uplatniť, sú uvedené v samostatnom dokumente „Informácie o spracovaní osobných údajov“ .

5.3 Prevádzkovateľ je tiež sprostredkovateľom osobných údajov vložených Užívateľom do Systému mPOHODA, pretože Systém mPOHODA je umiestnený na serveroch Prevádzkovateľa, prípadne ním poverenej tretej osoby (ďalšieho sprostredkovateľa). Z tohto dôvodu spolu Prevádzkovateľ a Užívateľ uzatvorili zmluvu o spracovaní osobných údajov, ktorá tvorí prílohu č. 1 týchto Podmienok. Zmluva o spracovaní osobných údajov obsahuje náležitosti podľa č. 28 ods. 3 Nariadenia, mj. Predmet a dobu spracovania, povahu údajov a technické a organizačné opatrenia prijaté Prevádzkovateľom na ochranu osobných údajov.

6 Záverečné ustanovenia

6.1 Akceptáciou týchto Podmienok v zmysle ust. 1.8 vzniká medzi Užívateľom a Prevádzkovateľom zmluvný vzťah uzatvorený na dobu neurčitú. Zmluvný vzťah podľa týchto Podmienok je možné ukončiť: (i) zrušením Užívateľského účtu Užívateľom, (ii) zrušením Užívateľského účtu Prevádzkovateľom v súlade s týmito Podmienkami, (iii) v prípadoch a za podmienok stanovených zákonom.

6.2 Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek v primeranom rozsahu zmeniť alebo doplniť tieto Podmienky, a to najmä z dôvodu zmien právnych predpisov, technologických zmien ovplyvňujúcich funkcie Systému mPOHODA či nakladanie s dátami či osobnými údajmi Užívateľa, ale tiež z dôvodu rozšírenia alebo zmien Systému mPOHODA či zavedenie nových služieb zo strany Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ je ďalej oprávnený zmeniť Podmienky vtedy, ak sa zmenia podmienky na trhu či obchodné alebo licenčné podmienky tretích osôb, ktorých systémový či aplikačný software či služby Používa Prevádzkovateľ na prevádzkovanie Systému mPOHODA. Prevádzkovateľ je ďalej oprávnený zmeniť Podmienky v prípadoch zmien v hospodárskej či finančnej situácii, pri zmene meny, inflácii a takých zmenách okolností, ktoré by založili hrubý nepomer v právach a povinnostiach v neprospech Prevádzkovateľa.

Zmeny Podmienok budú zo strany Prevádzkovateľa zaslané na e-mailovú adresu Užívateľa zadanú pri registrácii a ďalej budú sprístupnené na internetových stránkach Prevádzkovateľa.

Zmenené Podmienky nadobudnú účinnosť od dátumu uvedeným v takto zmenených Podmienkach, najskôr však od oznámenia o ich zmene Užívateľovi. Prevádzkovateľ sa zaväzuje doručiť Užívateľovi informáciu o zmene Podmienok najneskôr 20 dní pred dátumom ich účinnosti.

Ak užívateľ nesúhlasí so zmenou Podmienok, má právo ich odmietnuť a vzťah vzniknutý z licenčnej zmluvy ukončiť výpoveďou zaslanou v lehote pätnástich (15) dní, začínajúcou dňom, kedy bol Užívateľ o zverejnených Podmienkach informovaný. Výpoveď podľa tohto odstavca Užívateľ zašle prostredníctvom e-mailu alebo v písomnej forme na e-mailovú adresu info@stormware.sk alebo na adresu sídla Prevádzkovateľa. Výpoveď začína plynúť prvým dňom po jej doručení a výpovedná lehota je 2 mesiace.

Ak neukončí Užívateľ zmluvný vzťah spôsobom a v lehotách uvedených v predchádzajúcom odseku, platí že zmeny Podmienok akceptoval.

6.3 Zmluvný vzťah podľa týchto Podmienok, ako i nároky z neho vyplývajúce, sa riadia slovenským právnym poriadkom, najmä Občianskym zákonníkom a Autorským zákonom. Všetky spory týkajúce sa nárokov vzniknutých na základe týchto Podmienok sú v kompetencii súdov Slovenskej republiky a budú nimi pojednávané.

6.4 Tieto Podmienky sú platné a účinné od 1.9. 2023. Verzia dokumentu: 1.6


1Definícia podľa Licenčnej zmluvy STORMWARE, čl. I., bod 2, odst. a)
2Definícia podľa Licenčnej zmluvy STORMWARE, čl. I., bod 2, odst. b)
3Podľa Všeobecných obchodných podmienok STORMWARE, článku VII, odst. VII.2.


Príloha č. 1
Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou STORMWARE s.r.o.

1Úvodné ustanovenia

1.1. Užívateľ je oprávnený používať Aplikáciu mPOHODA na základe zmluvného vzťahu, ktorý uzavrel so spoločnosťou STORMWARE s.r.o. (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Zmluvný vzťah vznikol na základe registrácie Užívateľa, ktorý registráciou akceptoval Podmienky používania Aplikácie mPOHODA (ďalej len „Podmienky mPOHODA“). Definícia jednotlivých pojmov uvedených v Podmienkach mPOHODA (napr. pojmy „Užívateľ“, „Aplikácia mPOHODA“) sa vzťahujú aj na túto Prílohu.

1.2. Prevádzkovateľ sprístupňuje Užívateľovi na základe zmluvného vzťahu podľa čl. 1.1 Aplikáciu mPOHODA, ktorá je umiestnená na serveroch Prevádzkovateľa. Na serveroch Prevádzkovateľa sú uchovávané tiež osobné údaje dotknutých osôb, najmä zamestnancov Užívateľa, osobné údaje tretích osôb uvedených na elektronických dokladoch vystavených prostredníctvom Aplikácie mPOHODA, prípadne ďalšie osobné údaje. Z tohto dôvodu má Prevádzkovateľ postavenie sprostredkovateľa v zmysle čl. 4 ods. 8 všeobecného nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane osobných údajov (ďalej len „Nariadenie“). Užívateľ je prevádzkovateľom osobných údajov vkladaných do Aplikácie mPOHODA.

1.3. Táto Príloha č. 1 Podmienok mPOHODA obsahuje náležitosti zmluvy o spracúvaní osobných údajov medzi Užívateľom (prevádzkovateľom osobných údajov) a Prevádzkovateľom (sprostredkovateľom osobných údajov) v zmysle čl. 28 ods. 3 Nariadenia a ďalej bude označovaná pojmom „Príloha“.

2 Predmet spracúvania

2.1. Predmet a spôsob spracúvania osobných údajov

2.1.1 Predmetom spracúvania sú osobné údaje Užívateľa alebo tretích osôb, ktoré spravidla sám Užívateľ alebo ním poverení koncoví užívatelia vkladajú do Aplikácie mPOHODA prostredníctvom webového rozhrania alebo mobilnej aplikácie nainštalovanej na smartphone alebo inom zariadení Užívateľa.

2.1.2 Užívateľ ako prevádzkovateľ osobných údajov rozhoduje o rozsahu a kategórii osobných údajov, ktoré sú do Aplikácie mPOHODA vkladané. Vzhľadom na účel Aplikácie mPOHODA Prevádzkovateľ spracúva spôsobom uvedeným ďalej v tejto Prílohe nasledujúce kategórie osobných údajov:
a) osobné údaje identifikačné (meno, priezvisko),
b) adresné (vrátane emailovej adresy a tel. alebo mobilného čísla),
c) popisné (napr. odborné znalosti, vzdelanie, rodinný stav).

2.1.3 Nie je možné vylúčiť, že prostredníctvom formulárov budú koncoví užívatelia vkladať iné ako vyššie uvedené kategórie osobných údajov, prípadne také vybrané citlivé osobné údaje, naplňujúce znaky tzv. zvláštnej kategórie osobných údajov v zmysle čl. 9 Nariadenia (napr. údaje o členstve v odboroch, sexuálnej orientácii, zdravotnom stave), a dôjde tak aj k spracúvaniu týchto osobných údajov.

2.1.4 Prevádzkovateľ vykonáva nasledujúce operácie spracúvania osobných údajov Užívateľa: ukladanie osobných údajov na servery Prevádzkovateľa, ku ktorému dochádza automatizovane, ďalej usporadúvanie, štruktúrovanie, vyhľadávanie, zoraďovanie či kombinovanie a sprístupnenie prenosom. Za podmienok uvedených v čl. 5.2 vykonáva Prevádzkovateľ výmaz osobných údajov. Účelom spracúvania osobných údajov je zabezpečenie funkcií Aplikácie mPOHODA.

2.2. Ďalší sprostredkovatelia

2.2.1 Užívateľ berie na vedomie, že Aplikácia mPOHODA je prevádzkovaná na serveroch umiestnených v hostingovom centre a do spracúvania osobných údajov je zapojený poskytovateľ hostingových služieb, ktorým je spoločnosť ZONER software, a.s., IČO: 494 37 381, so sídlom Brno, Nové sady 583/18, PSČ 602 00, zapísaná v obchodnom registri Krajského súdu v Brne, sp. zn. B 5824.

2.2.2 Prevádzkovateľ je oprávnený aj bez predchádzajúceho súhlasu Užívateľa zapojiť do spracúvania osobných údajov ďalšieho dodávateľa hostingových, cloudových alebo iných služieb ako tzv. ďalšieho sprostredkovateľa, popr. nahradiť spoločnosť ZONER software, a.s. iným dodávateľom. Prevádzkovateľ je povinný zaistiť, aby akýkoľvek ďalší sprostredkovateľ, zapojený do spracúvania osobných údajov, dodržiaval podmienky spracúvania aspoň v rovnakom rozsahu, aký je stanovený touto Prílohou, najmä čo sa týka zavedenia technických a organizačných opatrení v zmysle čl. 3 tejto Prílohy. O zapojení prípadného ďalšieho sprostredkovateľa je Prevádzkovateľ povinný informovať Užívateľa prostredníctvom emailu zaslaného na emailovú adresu, ktorú Užívateľ uviedol pri registrácii, a to s predstihom tak, aby mohol Užívateľ vysloviť voči týmto zmenám námietky.

2.3. Spracúvanie na pokyn Užívateľa

2.3.1 V zmysle čl. 28 ods. 3 písm. a) Nariadenia je Prevádzkovateľ ako sprostredkovateľ povinný spracúvať osobné údaje len na základe doložených pokynov Užívateľa, ktorý je v postavení prevádzkovateľa.

2.3.2 Tato Príloha je pokynom Užívateľa na spracúvanie osobných údajov, a to v rozsahu, aký vyplýva z popisu plnenia Prevádzkovateľa uvedeného v Podmienkach mPOHODA. K spracúvaniu osobných údajov vložených Užívateľom do Aplikácie mPOHODA preto nie sú potrebné žiadne ďalšie pokyny Užívateľa.

2.3.3 Popri spracúvaní v rozsahu podľa čl. 2.3.2 tejto Prílohy môže prevádzkovateľ spracúvať osobné údaje na základe samostatného pokynu (žiadosti) Užívateľa v písomnej forme, tiež elektronicky prostredníctvom emailu zaslaného na adresu hotline@stormware.sk alebo servis@stormware.sk, pričom Objednávateľ je povinný odoslať emailovú objednávku z emailovej adresy evidovanej spoločnosťou STORMWARE (napr. zadanej pri registrácii aplikácie mPOHODA). Na základe takéhoto ad hoc pokynu (žiadosti) môže Užívateľ požiadať najmä vykonanie bezpečného výmazu osobných údajov, export alebo stiahnutie dát alebo osobných údajov. Prevádzkovateľ nie je oprávnený vykonávať spracúvanie na základe pokynov udelených mu inou formou, než ako je dohodnutá v tomto článku Prílohy. Prevádzkovateľ všetky pokyny podľa tohto článku Prílohy archivuje.

2.4. Miesto spracúvania

2.4.1 Miestom spracúvania osobných údajov sú primárne členské štáty Európskej únie.

2.4.2 Prípadné spracúvanie osobných údajov v tretej krajine mimo EÚ je možné len s predchádzajúcim písomným súhlasom Užívateľa a súčasne len vtedy, keď sú splnené podmienky na prenos do tretej krajiny, stanovené v čl. 44 a ďalej Nariadenia.

2.5. Odplata

2.5.1 Spracúvanie osobných údajov je vedľajším záväzkom Prevádzkovateľa vyplývajúcim zo zmluvného vzťahu s Užívateľom. Ak nie je v tejto Prílohe vyslovene uvedené inak, je spracúvanie osobných údajov vykonávané bezodplatne.

3. Povinnosť mlčanlivosti, technické a organizačné opatrenia na ochranu osobných údajov

3.1. Prevádzkovateľ prijal vhodné technické opatrenia na ochranu osobných údajov, ktoré spracúva v rámci prevádzkovania Aplikácie mPOHODA, a to s prihliadnutím na posledný stav techniky, povahu, rozsah, kontext a účel spracúvania a na riziká práv a slobôd fyzických osôb.

3.2. Všetky dáta uložené v databáze Aplikácie mPOHODA sú chránené zabezpečeným protokolom (HTTPS šifrované pomocou TLS), ktorý chráni spojenie medzi webovým prehliadačom Užívateľa a serverom Prevádzkovateľa pred odpočúvaním, podvrhnutím dát a umožňuje overenie identity užívateľa, čím minimalizuje riziko neoprávneného prístupu. Údaje uložené v databáze Aplikácie mPOHODA priradené ku konkrétnemu Užívateľskému účtu sú vždy vo vlastníctve Užívateľa, ktorý k nim má všetky práva.

3.3. Prevádzkovateľ oboznámil príslušných zamestnancov s povinnosťou zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a akýchkoľvek iných dôverných informáciách alebo obchodnom tajomstve, s ktorými prídu do styku, ako aj zachovávať mlčanlivosť o bezpečnostných, technických alebo organizačných opatreniach, zverejnenie ktorých by ohrozilo zabezpečenie osobných údajov spracúvaných prostredníctvom Aplikácie mPOHODA.

3.4. Prevádzkovateľ ďalej prijal nasledujúce technické opatrenia na ochranu osobných údajov:

3.4.1 heslá sú kryptograficky ošetrené a zacashované,

3.4.2 využíva v rámci svojej činnosti heslá a riadený prístup k osobným údajom vrátane vymedzenia užívateľských rolí,

3.4.3 má zavedené procesy, ktoré vedú k pravidelnému testovaniu, posudzovaniu a hodnotenia účinnosti zavedených technických a organizačných opatrení kvôli zaisteniu bezpečnosti spracúvania osobných údajov, a tieto procesy má zachytené vo vnútorných predpisoch.

4. Súčinnosť Prevádzkovateľa

4.1. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť Užívateľovi informácie a vysvetlenie, ktoré budú nevyhnutné na dokladovanie toho, že spracúvanie osobných údajov zo strany Prevádzkovateľa je v súlade s Nariadením. Prevádzkovateľ je povinný umožniť audity, vrátane inšpekcií, vykonané Užívateľom, alebo iným audítorom povereným Užívateľom, a ďalej je povinný poskytnúť súčinnosť nutnú k ich vykonaniu.

4.2. Prevádzkovateľ je povinný byť nápomocný pri zaisťovaní súladu s povinnosťami podľa článkov 32 až 36 Nariadenia, najmä:

4.2.1 byť nápomocný v prípadoch porušenia zabezpečenia osobných údajov pri vyhodnotení toho, či porušenie malo za následok riziko pre práva a slobody dotknutých Užívateľov alebo iných osôb (dotknutých osôb), prípadne

4.2.2 byť nápomocný pri tom, aby Užívateľ mohol riadne a včas ohlásiť porušenie ochrany osobných údajov dozornému orgánu (vrátane údajov požadovaných v ohlásení podľa čl. 33 ods. 3 Nariadenia) a ohlásiť ich dotknutým osobám.

4.3. Prevádzkovateľ je ďalej povinný, ak je to možné, byť nápomocný prostredníctvom vhodných technických a organizačných opatrení pre splnenie povinností Užívateľa (ako prevádzkovateľa osobných údajov) reagovať na žiadosti o výkon práv Užívateľov alebo iných dotknutých osôb, napr. v súvislosti s právom na výmaz, opravu, prenosnosť osobných údajov a i. Pritom berie Užívateľ na vedomie, že Aplikácia mPOHODA umožňuje vyhľadávanie údajov, a tiež ich export spôsobom uvedeným v čl. 2.6 Podmienok mPOHODA. Ak bude Užívateľ napriek tomu požadovať pomoc v zmysle tohto článku Prílohy, vykoná Prevádzkovateľ tieto činnosti za primeranú odplatu, na ktorej sa s Užívateľom dohodne.

4.4. Užívateľ berie na vedomie, že je ako prevádzkovateľ osobných údajov primárne a vlastným menom zodpovedný za splnenie povinností voči dotknutým osobám.

5. Doba trvania spracúvania

5.1. Doba trvania spracúvania osobných údajov sa dojednáva na dobu určitú, a to až do ukončenia zmluvného vzťahu ktorýmkoľvek spôsobom popísaným v čl. 6.1 Podmienok mPOHODA.

5.2. Užívateľ berie na vedomie, že v prípade zániku, či ukončenia zmluvného vzťahu (zrušenie Užívateľského účtu) Prevádzkovateľ vykoná výmaz všetkých údajov Užívateľa vrátane osobných údajov, bez možnosti ich obnovenia. Prevádzkovateľ tiež vykoná výmaz prípadných existujúcich kópií, ak právo Únie alebo členského štátu EÚ nepožaduje uloženie daných osobných údajov.

Verzia dokumentu: 1.1