Podmienky používania Systému mPOHODA, verzia 1.5

1 Úvodné ustanovenie a definícia pojmov

1.1 Tieto Podmienky používania aplikácie mPOHODA (ďalej len „Systém POHODA“) upravujú práva a povinnosti zmluvného vzťahu medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom Systému mPOHODA (ďalej len „Podmienky“).

1.2 „Systém mPOHODA“ popr. „Systém“ je nástroj pre jednoduché vystavovanie elektronických dokladov, ich tlač a odosielanie emailom či formou XML, s možnosťou jednoduchej evidencie splatnosti dokladov. Systém mPOHODA je Prevádzkovateľom sprístupnený Užívateľovi prostredníctvom webového rozhrania. Užívateľ má ďalej možnosť pracovať so Systémom mPOHODA prostredníctvom Aplikácie pre smartphone s operačným systémom Android alebo iOS.

Užívateľom je Systém mPOHODA k dispozícii v týchto verziách:

1.2.1 Verzia mPOHODA Start – základná bezplatná verzia Systému mPOHODA určená najmä na odskúšanie. Jej funkcie a kapacita sú obmedzené spôsobom popísaným v čl. 2.2 týchto Podmienok.

1.2.2 Verzia mPOHODA Basic – verzie Systému mPOHODA, ktorá nie je kapacitne obmedzená, obsahuje základné funkcionality a je bližšie špecifikovaná v čl. 2.3 týchto Podmienok.

1.2.3 Verzia mPOHODA Pro – verzia Systému mPOHODA, ktorá nie je kapacitne obmedzená, obsahuje pokročilé funkcionality a je bližšie špecifikovaná v čl. 2.4 týchto Podmienok.

1.2.4 Na účely týchto podmienok sa akékoľvek Rozšírenia Systému mPOHODA podľa č. 2.4.2.2 analogicky považujú tiež za Systém v zmysle tohto článku.

1.3 „Aplikácia“ je aplikácia mPOHODA pre smartphone s operačným systémom Android alebo iOS/iPadOS, prostredníctvom ktorej sa môže Užívateľ prihlásiť k svojmu Užívateľskému účtu Systému mPOHODA, užívať jeho funkcie a ukladať doklady prostredníctvom Aplikácie takisto lokálne na svoje zariadenie. Aplikácia je v zmysle Autorského zákona autorským dielom a výkon všetkých majetkových práv k Aplikácii prináleží Prevádzkovateľovi.

1.4 „Prevádzkovateľ“ – prevádzkovateľom Systému mPOHODA a nositeľom autorských majetkových práv k Aplikácii je spoločnosť STORMWARE s.r.o., Matúšova 48, 811 04 Bratislava, IČO: 36244791, DIČ: 2020186399.

1.5 „Užívateľ“ – fyzická osoba, ktorá prejaví vôľu využívať alebo už využíva Systém mPOHODA prostredníctvom svojho Užívateľského účtu s prístupom k práci s účtovnou jednotkou Predplatiteľa. Ďalej tiež ako „užívateľ“ či „užívateľ Systému“.

1.6 „Užívateľský účet“ vytvorí na základe registrácie Prevádzkovateľ každému užívateľovi, ktorý akceptuje tieto Podmienky. Užívateľský účet jednoznačne definujúci Predplatiteľa obsahuje najmä položky (i) užívateľské meno, (ii) heslo a (iii) doplňujúce užívateľské údaje (IČO, adresa). Užívateľský účet jednoznačne definujúci Užívateľa obsahuje najmä položky (i) užívateľské meno a (ii) heslo. Prostredníctvom tohto Užívateľského účtu môže užívateľ využívať funkčnosť Systému mPOHODA.

1.7 „Predplatné“ – cena za sprístupnenie Systému Prevádzkovateľom vo verziách mPOHODA Basic (čl. 2.3) a mPOHODA Pro (čl. 2.4) alebo akékoľvek Rozšírenie Systému (čl. 2.4.2.2).

1.8 „Predplatiteľ“ – právnická alebo fyzická osoba podnikajúce podľa Živnostenského zákona, ktorá prejaví vôľu využívať, alebo už využíva Systém mPOHODA prostredníctvom svojho Užívateľského účtu za účelom založenia jednotky Predplatiteľa a následnej práce s ňou. Predplatiteľom nie je a nemôže byť spotrebiteľ v zmysle § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka. Ustanovenia týkajúce sa Užívateľa sa použijú primerane i pre Predplatiteľa.

1.9 „Predplatiteľ aktuálnej licencie POHODA“ – Predplatiteľ, ktorý je zároveň vlastníkom licencie Ekonomického software POHODA s predplatným služby SERVIS (súbor služieb zákazníckej podpory a aktualizácií) pre daný rok, ktoré je Prevádzkovateľ výrobcom alebo poskytovateľom.

1.10 „Akceptácia Podmienok“ znamená akceptáciu verejnej ponuky Prevádzkovateľa ako súhlasu zo strany Užívateľa byť viazaný týmito Podmienkami. K akceptácii dochádza úspešnou registráciou Užívateľa prostredníctvom internetovej stránky https://app.mpohoda.sk/ucet/registrace a následnou aktiváciou Užívateľského účtu. Akceptáciou podmienok Prevádzkovateľ udeľuje Užívateľovi obmedzenú, neprenosnú a nevýhradnú licenciú na používanie Aplikácie.

1.11 „Účtovnou jednotkou“ sa rozumie: a) účtovná jednotka vymedzená zákonom o účtovníctve a b) subjekt, ktorého cieľom je zistenie základu dane z príjmu ako rozdielu medzi daňovými príjmami a daňovými výdavkami tak, ako je vymedzený zákonom o dani z príjmov. V prenesenom slova zmysle potom databázový súbor podnikateľa s unikátnym IČO, spracovávaný v ekonomickom software POHODA alebo v Systéme mPOHODA.

2 Práva a povinnosti Užívateľa

2.1Registrácia

2.1.1 Registráciu k Systému mPOHODA vykoná Užívateľ prostredníctvom vyplneného registračného formulára, zverejneného na stránkach Prevádzkovateľa (https://app.mpohoda.sk/ucet/registrace). Podmienkou odoslania vyplneného registračného formulára je odsúhlasenie týchto Podmienok, ktoré upravujú práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvného vzťahu medzi Užívateľom a Prevádzkovateľom.

Systém mPOHODA je po registrácii dostupný vo verziách podľa čl. 2.2, resp. 2.3 a 2.4, ktoré sa odlišujú ponúkanými funkciami. Rozsah funkcií a obmedzení jednotlivých verzií je uvedený na http://mpohoda/varianty/.

2.2 Verzia mPOHODA Start

2.2.1 Systém vo verzii Start môže bezplatne užívať ktorýkoľvek Predplatiteľ, ktorý je registrovaný prostredníctvom svojho Užívateľského účtu, a to iba v obmedzenom rozsahu, v akom to funkcie a podmienky užívania verzie Start umožňujú, teda najmä vytvoriť maximálne 100 záznamov v každej z dokladových agend, 100 záznamov v cenníku a 20 záznamov v adresári. Ďalej Systém vo verzii Start umožňuje založenie viacerých účtovných jednotiek v zmysle čl 1.8 bez nutnosti obstarávať Rozšírenie Systému. Predplatiteľ verzie mPOHODA Start je oprávnený pre každú z účtovných jednotiek využívať viac Užívateľských účtov umožňujúcich k účtovnej jednotke prístup viacerým užívateľom.

2.3 Verzia mPOHODA Basic

2.3.1 Systém vo verzii mPOHODA Basic je dostupný: a) za úplatu pre Predplatiteľa, ktorý je registrovaný prostredníctvom svojho Užívateľského účtu a uhradil Predplatné podľa čl. 4.2 týchto Podmienok, alebo b) zadarmo pre Predplatiteľa aktuálnej licencie1 POHODA (podľa čl. 1.9) pre Účtovnú jednotku, ktorá sa zhoduje s vlastníkom licencie programu POHODA pre jeden počítať. Čl. 2.5.1.1 týmto ustanoveným nie je dotknutý.

2.3.2 Funkcionalita

2.3.2.1 Verzia mPOHODA Basic umožňuje funkcionalitu v zmysle zoznamu funkcií uvedených v prehľadovej tabuľke na internetových stránkach https://www.mpohoda.sk/varianty, najmä vystavovať, ukladať, elektronicky evidovať tržby (eKasa) a doklady, tlačiť ich a odosielať e-mailom alebo vykonávať import a export týchto dát do alebo z aplikácií tretích strán.

2.3.2.2 Predplatiteľ nemôže mať pre jednu účtovnú jednotku fyzickej alebo právnickej osoby v zmysle čl. 1.8 viac ako dva Užívateľské účty umožňujúce k účtovnej jednotke prístup dvom užívateľom, a to v režime 1+1, kedy +1 je myslený Predplatiteľom povolený prístup tretej osoby za účelom exportu účtovných dát pre spracovanie účtovníctva.

2.4 Verzia mPOHODA Pro

2.4.1 Systém vo verzii mPOHODA Pro je dostupný: a) za úplatu pre ktoréhokoľvek Predplatiteľa, ktorý je registrovaný prostredníctvom svojho Užívateľského účtu a uhradil Predplatné podľa čl. 4.2 týchto Podmienok, alebo b) zadarmo pre Predplatiteľa aktuálnej licencie2 POHODA (podľa čl. 1.9) pre Účtovnú jednotku, ktorá sa zhoduje s vlastníkom sieťovej licencie programu POHODA. Čl. 2.5.1.1 týmto ustanovením nie je dotknutý.

2.4.2 Funkcionalita

2.4.2.1 Oproti verzii mPOHODA Basic verzia mPOHODA Pro umožňuje navyše pokročilé funkcie umožňujúce ďalším užívateľom Systému predovšetkým automatické a hromadné operácie s možnosťou obmedziť vykonávať určité operácie alebo prehliadať či meniť určité údaje, a to iba pre konkrétne účtovné jednotky Predplatiteľa

2.4.2.2 Predplatiteľ nemôže mať pre jednu účtovnú jednotku fyzickej alebo právnickej osoby v zmysle č. 1.8 viac ako 5 Užívateľských účtov umožňujúcich k účtovnej jednotke prístup piatim užívateľom, a to v režime Predplatiteľ + 4 užívatelia. Ďalej verzia mPOHODA Pro umožňuje prostredníctvom Rozšírenia Systému: a) sprístupniť Systém pre ďalších užívateľov mCAL (X) a b) rozšíriť Systém o ďalšiu účtovnú jednotku s jedným Užívateľom (mIČO). Obstaranie mCAL (X) a mIČO je podmienené využívaním aktuálneho Predplatného Systému, alebo zodpovedajúcej licencii POHODA s aktuálnym predplatným služby SERVIS, v súlade s týmto článkom.

2.5 Spoločné ustanovenia

2.5.1 Ustanovenia pre Predplatiteľa aktuálnej licencie POHODA

2.5.1.1 Predplatiteľ aktuálnej licencie POHODA nemôže využívať viac ako jeden Systém mPOHODA. Predplatiteľ aktuálnej licencie POHODA je ďalej oprávnený využívať Systém mPOHODA: a) z titulu Predplatiteľa podľa čl. 1.8 po uhradení Predplatného podľa čl. 1.7, alebo b) z titulu Predplatiteľa aktuálnej licencie POHODA podľa čl. 1.9. Súbeh týchto dvoch možností využívania Systému nie je možný. V prípade kolízie sa Predplatiteľovi umožní používať iba verzia Systému so skorším dátumom obstarania.

2.5.1.2 Predplatiteľ aktuálnej licencie POHODA nie je oprávnený prejsť na inú verziu Systému, ako na tú, ktorá je v rámci vlastníctva licencie POHODA v súlade s čl. 4.3 oprávnený využívať.

2.5.1.3 Predplatiteľ aktuálnej licencie POHODA prehlasuje, že si je vedomý skutočnosti, že Aplikácia mPOHODA v zmysle čl. 1.2, ako aj Aplikácia mPOHODA samotná, nie je súčasťou Ekonomického software POHODA ani predplatného služby SERVIS k programu POHODA a že sa na ňu nevzťahujú ustanovenia licenčnej zmluvy Ekonomického software POHODA.

2.5.1.4 Predplatiteľ aktuálnej licencie POHODA je na rozdiel od Predplatiteľa Predplatného Systému oprávnený postúpiť Systém na tretiu osobu, avšak iba za predpokladu súčasného prevodu licencie ekonomického software POHODA3 . Prevádzať Systém, Rozšírenie Systému alebo akúkoľvek súčasť Systému samostatne nie je možné.

2.5.2 Ustanovenia pre všetky verzie Systému

2.5.2.1 Možnosť elektronicky evidovať tržby (eKasa) prostredníctvom Systému mPOHODA je dostupná iba v Aplikáciách pre smartphone s operačným systémom Android alebo iOS, na webovom rozhraní obsiahnutá nie je.

2.5.2.2 Predplatiteľ je oprávnený kedykoľvek prejsť: a) na vyššiu verziu Systému. Cena prechodu je daná rozdielom aktuálnej cenníkovej ceny Predplatného novej a pôvodnej verzie. Článok 2.5.1.2 týmto nie je dotknutý. b) na nižšiu verziu Systému bez nároku na vrátenie čiastky, ktorú uhradil ako Predplatné, ani jej pomernej časti. Sprístupnenie funkcionality nižšej verzie je možné až po uhradení Predplatného tejto verzie Systému na nasledujúci kalendári rok.

2.5.2.3 Užívateľ sa zaväzuje neužívať Systém alebo Aplikáciu žiadnym iným spôsobom, ktorý by mohol narušiť práva Prevádzkovateľa, najmä akokoľvek meniť či dekompilovať Aplikáciu, ani podnikať podobné kroky za účelom získania zdrojového kódu Aplikácie alebo z vygenerovaných dokladov odstraňovať či meniť ochranné známky či označenia Prevádzkovateľa.

2.5.2.4 Užívateľ nie je oprávnený postúpiť, zdieľať či prenajať svoj Užívateľský účet, a teda oprávnenie na užívanie Systému mPOHODA alebo Aplikácie.

2.5.2.5 Počas doby existencie Užívateľského účtu je Užívateľovi umožnený export dát prislúchajúcich k jeho Užívateľskému účtu, najmä k zadanej účtovnej jednotke, a to priamo zo Systému mPOHODA vo formáte XML. Prevádzkovateľ odporúča, najmä pre archívne účely podľa iných právnych predpisov, pred zrušením Užívateľského účtu, alebo vymazaním účtovnej jednotky, tieto dáta zo systému mPOHODA vyexportovať.

2.5.2.6 Užívateľ berie na vedomie, že je zodpovedný za udržanie tajnosti svojho prístupového mena a hesla k Užívateľskému účtu Systému mPOHODA.

2.5.2.7 Užívateľ berie na vedomie, že Prevádzkovať nenesie zodpovednosť za súlad náležitostí vygenerovaných dokladov s platnou a účinnou legislatívou a je iba na Užívateľovi, aby sa uistil o ich úplnosti a bezchybnosti.

2.5.2.8 Užívateľ si je vedomý skutočnosti, že Prevádzkovateľ nezodpovedá za vady Systému ani Aplikácie, ani inej škody priamo či nepriamo spôsobenej Systémom alebo Aplikáciou, a to bez ohľadu na verziu Systému (Start alebo mPOHODA). Užívateľ sa zároveň týmto vzdáva voči Prevádzkovateľovi náhrady škody, ktorá mu v budúcnosti môže vzniknúť v dôsledku porušenia povinností Prevádzkovateľa vyplývajúcich z akceptácie týchto Podmienok alebo iných právnych predpisov, s výnimkou nárokov na náhradu škody, ktorých sa podľa platných právnych predpisov nemožno platne vzdať.

2.6Zrušenie Užívateľského účtu

2.6.1 Užívanie Aplikácie mPOHODA môže Užívateľ kedykoľvek ukončiť a svoj Užívateľský účet kedykoľvek zrušiť, a to prostredníctvom žiadosti adresovanej na e-mail Prevádzkovateľa (mpohoda@stormware.sk). Prevádzkovateľ Užívateľský účet na základe tejto žiadosti po jej obdržaní do 10 dní zruší. Článok 2.5.2.3 b) týmto nie je dotknutý.

2.6.2 Užívateľ nemá nárok na akúkoľvek náhradu v súvislosti so zrušením Užívateľského účtu, s výnimkou exportu dát, podľa čl. 2.5.2.6 týchto Podmienok. Prevádzkovateľ vykoná po zrušení Užívateľského účtu výmaz všetkých dát Užívateľa vrátane osobných údajov a dokladov uložených prostredníctvom Systému (adresár, faktúry a pod.), bez možnosti ich obnovenia. Článok 3.7 týchto Podmienok sa použije primerane.

2.6.3 Predchádzajúci čl. 2.6.2 sa nepoužije na dáta Predplatiteľa aktuálnej licencie POHODA, vrátane dokladov a dokumentov uložených v rámci Ekonomického software POHODA, tieto dáta budú spracované a sprístupňované v súlade s príslušnou zmluvou, ktorú má Predplatiteľ aktuálnej licencie POHODA uzatvorenú s Prevádzkovateľom.

2.6.4 Predplatiteľ, ktorý uhradil Predplatné, nemá v prípade zrušenia Užívateľského účtu nárok na vrátenie čiastky, ktorú uhradil ako Predplatné, ani jej pomernej časti.

3 Práva a povinnosti Prevádzkovateľa

3.1 Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za ujmu vrátane škody, ktorá Užívateľovi vznikne nesprávnym vkladaním dát a údajov v súvislosti s užívaním Systému mPOHODA.

3.2 Prevádzkovateľ negarantuje dostupnosť Systému mPOHODA 24 hodín denne. Užívateľ berie na vedomie, že Systém mPOHODA je prevádzkovaný na serveroch tretej osoby a Prevádzkovateľ nemôže dostupnosť ovplyvniť. Podrobné informácie o umiestnení Systému mPOHODA a využitie ďalších sprostredkovateľov dát a osobných údajov sú uvedené v samostatnom dokumente – viď č. 5.

3.3 Prevádzkovateľ nezodpovedá za to, že Systém mPOHODA bude bez chýb spolupracovať s iným hardware alebo software.

3.4 Prevádzkovateľ má právo zrušiť Užívateľský účet Užívateľovi a zamedziť mu tak užívanie Systému mPOHODA v prípade: a) postúpenia Systému vrátane všetkých súvisiacich Rozšírení Systému za podmienok čl. 2.5.1.5. b) dôvodné podozrenie, že Užívateľ vedome porušuje tieto Podmienky.

3.5 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo monitorovať počet záznamov, s ktorými Užívateľ v Systéme mPOHODA pracuje. Prevádzkovateľ však zároveň vyhlasuje, že nevykonáva systematické zhromažďovanie takýchto údajov, vrátane automatizovaného zberu dát a ich vyhodnocovanie.

3.6 Prevádzkovateľ je oprávnený zrušiť taký Užívateľský účet k Systému vo verzii Start, ku ktorému sa Užívateľ neprihlásil dlhšie ako 6 mesiacov. Pred zrušením Užívateľského účtu však pošle Prevádzkovateľ Užívateľovi aspoň dve upozornenia v rozmedzí nie kratšom ako 30 dní, a to elektronicky na e-mailovú adresu, ktorú Užívateľ zadal pri registrácii Užívateľského účtu. V upozornení uvedie tiež informáciu o vymazaní dát podľa č. 3.7 týchto Podmienok.

3.7 Prevádzkovateľ je oprávnený vykonať po zrušení Užívateľského účtu vymazanie všetkých dát Užívateľa vrátane osobných údajov a dokladov uložených prostredníctvom Systému (faktúry apod.), bez možnosti ich obnovenia. Užívateľ má prístup ku všetkým dátam a dokumentom uloženým v rámci Systému, ktoré sú v bežne používaných formátoch, a tieto dáta má možnosť kedykoľvek exportovať. Z tohto dôvodu nie je Prevádzkovateľ v prípade zrušenia Užívateľského účtu povinný poskytnúť Užívateľovi súčinnosť k migrácii týchto dát do iného informačného systému Užívateľa, ani mu poskytovať inú súčinnosť súvisiacu s prechodom na nový informačný systém.

4Odplata za používanie Aplikácie mPOHODA

4.1 Užívanie Systému mPOHODA verzie Start v rozsahu jeho funkcionality a podľa týchto Podmienok je pre Predplatiteľa zadarmo.

4.2 Predplatné za sprístupnenie ostatných verzií Systému mPOHODA sa hradí jednorazovo dopredu na obdobie do konca kalendárneho roka, v ktorom bolo Predplatné uhradené, prípadne, ak bolo uhradené v rozmedzí kalendárnych mesiacov september až december, až do konca nasledujúceho kalendárneho roka, ako v ktorom bolo Predplatné uhradené, a to vo výške podľa aktuálneho cenníka Prevádzkovateľa zverejneného na internetových stránkach (https://www.mpohoda.sk). Potom, čo Predplatiteľ uhradí Predplatné, Prevádzkovateľ vygeneruje a zašle na e-mailovú adresu Predplatiteľa príslušný daňový doklad. Predplatiteľ súhlasí s tým, aby mu boli faktúry zasielané elektronicky, vo formáte PDF alebo v inom vhodnom formáte.

4.3 Systém mPOHODA je pre Predplatiteľa aktuálnej licencie POHODA poskytovaný v rámci ceny licencie Ekonomického software POHODA s aktuálnym predplatným služby SERVIS zadarmo, a to pre účtovnú jednotku zhodnú s vlastníkom licencie POHODA a po celý čas trvania predplatného služby SERVIS, a to vo verziách Systému podľa čl. 2.3 a 2.4.

4.4 Obnova predplatného

4.4.1 Prevádzkovateľ formou ponuky vyzve koncom kalendárneho roka Predplatiteľa Systému na predĺženie predplatného na nasledujúci rok. V prípade, že Predplatiteľ Systému ponuku predplatného na nasledujúci rok nevyužije (ponuka predplatného mPOHODA alebo ponuka predplatného SERVIS ekonomického systému POHODA), bude v nasledujúcom roku môcť využívať Systém mPOHODA iba vo verzii Start. Zadané dáta a doklady nebudú zo Systému odstránené (článok 3.6 týchto Podmienok týmto nie je dotknutý).

5 Zásady ochrany osobných údajov

5.1 Osobné údaje sú spracovávané v súlade so všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ďalej len „Nariadenie“).

5.2 Prevádzkovateľ je prevádzkovateľom osobných údajov Užívateľa. Užívateľ má právo na informácie o tom, v akom rozsahu a na aký účel sú jeho osobné údaje spracovávané, kto a akým spôsobom bude osobné údaje spracovávať a komu môžu byť osobné údaje sprístupnené. Užívateľ má ďalej právo na prístup ku svojim osobným údajom, právo na ich vymazanie či opravu a ďalšie práva uvedené v Nariadení. Zoznam týchto práv Užívateľa i spôsob, akým ich môže u Prevádzkovateľa uplatniť, sú uvedené v samostatnom dokumente „Informácie o spracovaní osobných údajov“ .

5.3 Prevádzkovateľ je tiež sprostredkovateľom osobných údajov vložených Užívateľom do Systému mPOHODA, pretože Systém mPOHODA je umiestnený na serveroch Prevádzkovateľa, prípadne ním poverenej tretej osoby (ďalšieho sprostredkovateľa). Z tohto dôvodu spolu Prevádzkovateľ a Užívateľ uzatvorili zmluvu o spracovaní osobných údajov, ktorá tvorí prílohu č. 1 týchto Podmienok. Zmluva o spracovaní osobných údajov obsahuje náležitosti podľa č. 28 ods. 3 Nariadenia, mj. Predmet a dobu spracovania, povahu údajov a technické a organizačné opatrenia prijaté Prevádzkovateľom na ochranu osobných údajov.

6 Záverečné ustanovenia

6.1 Akceptáciou týchto Podmienok v zmysle ust. 1.8 vzniká medzi Užívateľom a Prevádzkovateľom zmluvný vzťah uzatvorený na dobu neurčitú. Zmluvný vzťah podľa týchto Podmienok je možné ukončiť: (i) zrušením Užívateľského účtu Užívateľom, (ii) zrušením Užívateľského účtu Prevádzkovateľom v súlade s týmito Podmienkami, (iii) v prípadoch a za podmienok stanovených zákonom.

6.2 Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek v primeranom rozsahu zmeniť alebo doplniť tieto Podmienky, a to najmä z dôvodu zmien právnych predpisov, technologických zmien ovplyvňujúcich funkcie Systému mPOHODA či nakladanie s dátami či osobnými údajmi Užívateľa, ale tiež z dôvodu rozšírenia alebo zmien Systému mPOHODA či zavedenie nových služieb zo strany Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ je ďalej oprávnený zmeniť Podmienky vtedy, ak sa zmenia podmienky na trhu či obchodné alebo licenčné podmienky tretích osôb, ktorých systémový či aplikačný software či služby Používa Prevádzkovateľ na prevádzkovanie Systému mPOHODA. Prevádzkovateľ je ďalej oprávnený zmeniť Podmienky v prípadoch zmien v hospodárskej či finančnej situácii, pri zmene meny, inflácii a takých zmenách okolností, ktoré by založili hrubý nepomer v právach a povinnostiach v neprospech Prevádzkovateľa.

Zmeny Podmienok budú zo strany Prevádzkovateľa zaslané na e-mailovú adresu Užívateľa zadanú pri registrácii a ďalej budú sprístupnené na internetových stránkach Prevádzkovateľa.

Zmenené Podmienky nadobudnú účinnosť od dátumu uvedeným v takto zmenených Podmienkach, najskôr však od oznámenia o ich zmene Užívateľovi. Prevádzkovateľ sa zaväzuje doručiť Užívateľovi informáciu o zmene Podmienok najneskôr 20 dní pred dátumom ich účinnosti.

Ak užívateľ nesúhlasí so zmenou Podmienok, má právo ich odmietnuť a vzťah vzniknutý z licenčnej zmluvy ukončiť výpoveďou zaslanou v lehote pätnástich (15) dní, začínajúcou dňom, kedy bol Užívateľ o zverejnených Podmienkach informovaný. Výpoveď podľa tohto odstavca Užívateľ zašle prostredníctvom e-mailu alebo v písomnej forme na e-mailovú adresu info@stormware.sk alebo na adresu sídla Prevádzkovateľa. Výpoveď začína plynúť prvým dňom po jej doručení a výpovedná doba činí 2 mesiace.

Ak neukončí Užívateľ zmluvný vzťah spôsobom a v lehotách uvedených v predchádzajúcom odseku, platí že zmeny Podmienok akceptoval.

6.3 Zmluvný vzťah podľa týchto Podmienok, ako i nároky z neho vyplývajúce, sa riadia slovenským právnym poriadkom, najmä Občianskym zákonníkom a Autorským zákonom. Všetky spory týkajúce sa nárokov vzniknutých na základe týchto Podmienok sú v kompetencii súdov Slovenskej republiky a budú nimi pojednávané.

6.4 Tieto Podmienky sú platné a účinné od 1.9. 2020. Podmienky sú platné a účinné i pre Predplatné podľa čl. 1.7 uskutočnené v predpredaji od 1.8. 2020. Verzia dokumentu: 1.5


1Definícia podľa Licenčnej zmluvy STORMWARE, čl. I., bod 2, odst. a)
2Definícia podľa Licenčnej zmluvy STORMWARE, čl. I., bod 2, odst. b)
3Podľa Všeobecných obchodných podmienok STORMWARE, článku VII, odst. VII.2.